جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه : 16/27/6729 ک
ردیف : 79/2
رای شماره : 4-13/2/1379

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب کیفری )
نظر به اینکه اعتراض موثری به عمل نیامده دادنامه صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی شیراز که به موجب آن قدمعلی اولادزاده عباس آبادی در مورد سرقت ، به یکسال حبس محکوم شده ، در این قسمت به استناد بندج ماده 266 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) به اکثریت آراء ابرام وارشادا" متذکر میشودکه در خصوص مال مسروقه با توجه به عدم کشف ومعلوم نبودن مشخصات و ارزش واقعی آن و مقررات ماده 2 و7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 استناد به ماده 696 قانون تعزیرات و حکم به حبس محکوم علیه تا استیفای حقوق شاکی موجه نیست و در این مورد پس از مشخص شدن وضعیت مال مسروقه و قیمت آن بایستی را برعایت مقررات فوق الذکر اقدام گردد%0

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4
تاریخ تصویب :
1379/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :