جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه 13/14/9490ح
ردیف : 78/31
رای شماره : 1-23/1/1379

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور (شعب حقوقی )
چون حق زارعانه ناشی از مساعی زارع در ملک مورد تصرف است که منشاء عرفی داردو نظر به استشهادیه مستند دادخواست و مودای گواهی گواهان دائر بر اینکه درختان باغ مورد بحث را خواهان غرس و سالها در نگهداری و احیاء آن تلاش کرده و با توجه به اینکه کارگر بودن خواهان بنا به ادعای خوانده فاقد دلیل اثباتی است مویدا" به رای صادره از هیات تشخیص مقرر در قانون کار مبنی بر زارع بودن خواهان اعمال انجام شده از ناحیه وی در باغ حاکی از زارع بودن خواهان می باشد بنا به مراتب و با مورد لحاظ قرار دادن ماده 31 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تبصره 2 ماده 5 للایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای عمومی بی اشکال بوده و ابرام میشود0

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1
تاریخ تصویب :
1379/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :