جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه : 13/22/1458ح
ردیف : 78/23
شماره رای : 5-25/2/1379

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور( شعب حقوقی )
اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 199-31/4/76 صادره از شبعه سوم دادگاه عمومی شهرستان نکاء موثر وموجه نیست و نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نمی کند و با عنایت به اوراق پرونده امر دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتا" صحیح است و با مدارک پرونده و موازین قانونی مطابقت دارد و مستندا" به بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به اکثریت آراء تایید و ابرام می شود%

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5
تاریخ تصویب :
1379/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :