جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه : 78/28/812 ک
ردیف : 79/10
رای شماره : 13-14/4/1379

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب کیفری )
اعتراض وکیل محکوم علیه نسبت به دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر نتیجتا" وارد است زیرا: نظریه کارشناسان رسمی تصادفات ،علت اصلی تصادف مزبور را بی احتیاطی و عدم رعایت فاصلی طولی ازناحیه راننده اتومبیل سواری تشخیص داداند و بر این اساس اتهام وارده قتل غیرعمدی و منطبق است با ماده 714 قانون تعزیرات مصوب 1375 و متهم نیز در کلیه مراحل رسیدگی منکر عمدی بودن قتل شده ودلیل قابل قبولی که خلاف مدافعات وی را ثابت نماید اقامه نگردیده است لذا محکومیت به قصاص نفس که مجازات قتل عمدی است برخلاف موازین و مقررات می باشد : بنا به جهات مذکوردادنامه شماره 2110-23/11/78 شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند مبنی برقصاص نفس سیدرضاامیرآبادی زاده به استناد بندج ماده 266 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاههای عمومی بیرجند ارجاع میشود%

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
13
تاریخ تصویب :
1379/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :