جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه : 18/17-10040ح
ردیف : 79/9
رای شماره : 12-24/3/1379

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
نظر به که اجرای حکم شماره 70/1082 شعبه 72 دادگاه حقوقی 2 سابق تهران در خصوص خلع ید از قطعه زمین مورد مالکیت تجدیدنظر خواه به لحاظ این که موید حکم در محدوده پادگان نظامی قرار داشته اجراء آن متعسر بوده است لذا محکوم له ناگزیر به سبب یاس از اجرای حکم مذکور دعوای دیگری دایر به مطالبه بهای زمین مطرح نموده است که چون تجدیدنظر خوانده صریحا" اصل دعوی را پذیرفته دادگاه مکلف بوده که وفق مقررات ، تجدیدنظرخوانده ((واردات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی )) را به پرداخت بهای زمین در قبال فراهم ساختن مقدمات انتقال سند از ناحیه تجدیدنظرخواه محکوم نماید، علیهذا باتایید نظر شعبه 17 دیوانعالی کشور ضمن نقض دادنامه شماره 1376-2/9/78 شعبه 1218 دادگاه عمومی تهران پرونده جهت رسیدگی به موضوع به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران محول میشود%

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
12
تاریخ تصویب :
1379/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :