جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه : 20/22/1542ح
ردیف : 79/8
رای شماره : 11 - 24/3/1379

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
اعتراض تجدیدنظرخواه بر دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد است زیرا: اولا" دادگاه مدنی خاص نوشهر به موجب دادنامه شماره 194- 192- مورخ 6/6/1364 حکم به وقفیت رقباتی از جمله سه دانگ مشاع از شش دانگ مزرعه اندرود صادر نموده ، ثالثا" استدلال دادگاه دائر بر این که پاسخ اداره ثبت دلالت بر وقفیت اراضی اندرود از جمله ملک مورد درخواست ثبت خواندگان را ندارد، نمی تواند سالب وصف وقفیت سه دانگ مزرعه مذکور که مورد لحوق حکم دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است باشد، ثالثا" این استدلال که مدرکیه مستند خواندگان که به موجب آن درخواست سند مالکیت کرده اند در خصوص یک قطعه باغ بوده و از شمول دادنامه وقفیت خارج می باشد قابل پذیرش نیست زیرا وقفیت سه دانگ مزرعه لازمه اش آن است که سه دانگ کلیه باغها و مستحدثات مزرعه مذکور محکوم به وقفیت بوده و مالا" عرصه باغ خواندگان هم مشمول همان حکم است ، بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 375-18/8/77 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی نوشهر به علت خدشه در استدلال و عدم توجه به مدارک پرونده به استناد ماده 408 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) نفی می شودو رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی نوشهر ارجاع می گردد که بر طبق استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشورحکم مقتضی صادر نماید%

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
11
تاریخ تصویب :
1379/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :