×

تقاضای افراز فرع برمالکیت بوده و چنانچه خوانده منکر مالکیت متقاضی افرازگردد در اینصورت باید به اصل مالکیت درمحکمه صالحه رسیدگی بعمل آید

تقاضای افراز فرع برمالکیت بوده و چنانچه خوانده منکر مالکیت متقاضی افرازگردد در اینصورت باید به اصل مالکیت درمحکمه صالحه رسیدگی بعمل آید

تقاضای-افراز-فرع-برمالکیت-بوده-و-چنانچه-خوانده-منکر-مالکیت-متقاضی-افرازگردد-در-اینصورت-باید-به-اصل-مالکیت-درمحکمه-صالحه-رسیدگی-بعمل-آید-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
82- تقاضای افرازفرع برمالکیت بوده بطوری که مالکیت متقاضی مورد تردیدواقع نگردد،ووقتی که مدعی علیه منکرمالکیت متقاضی افرازگردید می بایست به اصل مالکیت درمحکمه صلاحیتداررسیدگی بعمل آید،همین حکم جاری است درجائیکه شخص ثالثی درمحاکمه که راجع به تقاضای افرازبوده داخل محاکمه شده وسلب مالکیت ازمتقاضی افرازنموده وملک موردتقاضای افراز رابخودنسبت دهد،بدیهی است درچنین صورتی قبلالازم است حاکم دادگاه به این امررسیدگی نموده که آیامتقاضی بدوی تسلیم به دعوی اواست یانه ،درصورتی که متقاضی باشخص ثالث که ملک راازخودمیداندموافقتی نداشته باشد اختلاف درمالکیت تحقق یافته وموردی برای اقدام به افرازوتهیه به مقدمات آن باقی نخواهدماند،همچنین است دصورتیکه تقاضای افرازازطرف اشخاص متعددی بوده وشخص ثالث بموجب عرضحال سلب مالکیت ازیکی ازآنهانموده وخودرابجای اوقلمدادکنددراین صورت باعدم تسلیم آن یک نفرکه راجع به اختلاف درمالکیت آن دونفراست به مقدارسهم مفروض بازهم بایدقبلامسئله مالکیت یکی ازآن دونفردرمحکمه صلاحیتدارحل وفصل شده تاافرازبین شرکاء واقعی موضوع پیداکرده وسپس اقدام به افرازوتدارک مقدمات آن بشود.
حکم شماره 4807-20آذر1329

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4807

تاریخ تصویب : 1329/09/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.