جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 19/27/8028ک
ردیف : 79/5
رای شماره : 8-10/3/1379

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب کیفری )
با توجه به اینکه شعبه نهم دادگاه عمومی شیراز، متهمان را بعنوان شرکت در قتل به قصاص نفس محکوم نموده و این حکم بااین استدلال که علیرضا شجاع صامت (متهم ردیف 2) 16ساله و طبق اعلام پزشکی قانونی از لحاظ فکری و عقلی رشید محسوب نمی شود و درخفه کردن شرکت نداشته است ، نقض گردیده و شعبه 5 دادگاه عمومی شیراز که متعاقب نقض حکم صادره از شعبه نهم به موضوع رسیدگی کرده نیز حکم به قصاص نفس متهمان از حیث شرکت در قتل صادر نموده وشعبه 27 دیوانعالی کشور به عقب ماندگی ذهنی و جنون علیرضا شجاع صامت و ماده 51 قانون مجازات اسلامی و عدم مسئولیت کیفری وی اشاره و النهایه اضافه نموده اند که بر فرض عاقل بودن ، اقدام مشارالیه در حد معاونت است و نه شرکت در قتل و به این ترتیب اولا" تحقیقات در زمینه وضعیت روانی متهم ناقص می باشد و ثانیا" نظریه شعبه 27 دیوانعالی کشور به طور قطع منجز معلوم نیست در صورتی که طبق بندج ماده 266 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) موقعی رای صادره از دادگاه و یا شعبه دیوانعالی کشور به اکثریت تایید می گردد که نسبت به موضوعات مطروحه قاطعا" تعیین تکلیف شده باشد0
بنابه مراتب ، موضوع قابل طرح در هیات عمومی نیست ، از دستور کار هیات مزبور خارج و به شعبه 27 دیوانعالی کشور ارسال میشود تا اقدام مقتضی معمول فرمایند%

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8
تاریخ تصویب :
1379/03/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :