جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


پرونه اصراری کلاسه : 29/15/9268ح
ردیف : 77/30
رای شماره : 2-21/2/1378

رای هیات عمومی دویان عالی کشور(شعب حقوقی )
با توجه به محتویات پرونده و نظر باینکه اعتراض موثری که نقض حکم تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید بعمل نیامده لذا باستناد بند (ج) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه شماره 1291-20/7/76 شعبه دوم دادگاه عمومی نور باکثریت آراء ابرام میشود%

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2
تاریخ تصویب :
1378/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :