جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه : 8/6/9385ح
ردیف : 28/11
رای شماره : 8-5/5/1378

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور( شعب حقوقی )
اعتراض موثر و موجهی که منطبق با مواد 18 و 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1372 باشد از ناحیه سازمان تجدیدنظرخواه بعمل نیامده است 0 رای تجدیدنظرخواسته و مبانی و جهات استدلال دادگاه مباینتی با موازین قانونی و محتویات پرونده ومستندات آن ندارد و از حیث رعایت اصول و قواعد داردسی نیز فاقد اشکال موثر در نقض است 0 لذا دادنامه شماره 4/220-77 شعبه چهارم دادگاه عمومی قم باکثریت قریب به اتفاق آراء ابرام میشود%

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8
تاریخ تصویب :
1378/05/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :