جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه :11/31/6502 ک
ردیف : 78/6
رای شماره : 9-12/5/1378

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور(شعب کیفری )
اعتراض بر حکم صادره از شعبه 5 دادگاه اسلامی شیراز وارد است زیرا: از توجه بمحتویات پرونده هر چند جاسوس بودن متهم محرز و مسلم است و از این حیث مستوجب مجازات میباشد اما چون عنوان محارب و صدور حکم اعدام درباره وی موجه نبوده و جرم انتسابی با صدر ماده 508 و ماده 509 قانون تعزیرات مورد استناد قابل تطبیق نمیباشد بنابراین دادنامه مزبور به استناد بند(ج ) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد بدادگاه دیگری از دادگاههای انقلاب اسلامی شیراز ارجاع میگردد%

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
9
تاریخ تصویب :
1378/05/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :