جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 165 - 22/9/1372

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
آقای رئیس دادگاه کیفری یک که بدون وجود جهات رد قانونی از رسیدگی امتناع و پرونده را به شعبه دیگری داده است مرتکب تخلف گردیده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
165
تاریخ تصویب :
1372/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :