جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 77/28/486
ردیف : 78/3
رای شماره : 4-11/3/1378

بسمه تعالی
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور(شعب کیفری )
هر چند به تجویز بند(ج ) ماده 24 دادگاه های عمومی و انقلاب" href="/tags/11887/قانون-تشکیل-دادگاه-های-عمومی-و-انقلاب/" class="link">قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در غیر موارد مذکور در ماده 23 و بندهای الف و ب ماده 24 قانون مزبور، دادگاهها می توانند حکم اصراری صادر نمایند و حکم اصراری نیز قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور است ، اما از این جهت که اصراری و قابل طرح بودن به مغایرت حکم دادگاه و رای شعبه دیوان عالی کشور است ، اما از این جهت که اصراری و قابل طرح بودن به مغایرت حکم دادگاه و رای شعبه دیوان عالی کشور منحصر نیست و علاوه بر آن گزارش پرونده مربوطه بایستی کامل و متضمن کلیه جهات مهم آن باشد و احکام دادگاه ها از حیث استناد به مواد قانونی وادله اثبات اتهام وکیفر تعیین شده مغایرتی نداشته باشند و در مورد پرونده اتهامی سیروس ذبیحی و غیره شرایط مذکور رعایت نشده ، بنابراین موضوع با اکثریت آراء غیر قابل طرح در هیات عمومی اعلام ، پروندع از دستور کار هیات عمومی خارج و جهت اقدام قانونی به شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد ارسال می شود%

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4
تاریخ تصویب :
1378/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :