×

حکمی که براستواری حکم رداعساردرمرحله پژوهشی صادرگرددحضوری محسوب است

حکمی که براستواری حکم رداعساردرمرحله پژوهشی صادرگرددحضوری محسوب است

حکمی-که-براستواری-حکم-رداعساردرمرحله-پژوهشی-صادرگرددحضوری-محسوب-است
رای دیوان عالی کشور
چون به موجب ماده 24قانون اعسارورعایت مفادماده 11که درمورد اعسارنسبت به محکوم به یادین لازم است حکمی که درنتیجه رسیدگی درغیاب یکی ازطرفین صادرشودحضوری محسوب است بنابراین حکمی که براستواری حکم رداعساردرمرحله پژوهشی صادرگرددحضوری محسوب است .
حکم شماره 1177-13/7/26شعبه 3و981-13/5/28شعبه 3و411-15/2/28 شعبه 3و411-15/2/28شعبه 1و710-26/3/28شعبه 4و342-3/2/27شعبه 6و1290 23/8/27شعبه 1و2436-14/8/21شعبه 6و67-27/1/30شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1177

تاریخ تصویب : 1326/07/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.