×

عدول از احصان متهمین به دلیل عدم دسترسی به همسرشان در حین عمل زنا

عدول از احصان متهمین به دلیل عدم دسترسی به همسرشان در حین عمل زنا

عدول-از-احصان-متهمین-به-دلیل-عدم-دسترسی-به-همسرشان-در-حین-عمل-زنا
شماره فرجامی کلاسه پرونده : 27/18/4063
دادنامه : 1377
تاریخ رسیدگی : 26/3/72
فرجامخواه :
فرجامخوانده : دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 28526/10/71 صادره ازدادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی آقای (الف )46 ساله دارای عیال و اولاد اهل و ساکن ... دبون سابقه کیفری متهم است بانجام عمل زنای محصن با متهمین ردیفهای 2 الی 5، 2 خانم (ب )39 ساله دارای شوهر و اولاد مقیم ... بدون سابقه کیفری 3 خانم (ج )38 ساله دارای شوهر واولاد اهل و ساکن ... بدون سابقه کیفری متهمند به زنای محصنه با متهم ردیف اول 4 خانم (د)28 ساله دارای شوهر و اولاد ساکن ... بدون سابقه کیفری ، 5 خانم (ه)32 ساله دارای شوهر و اولاد اهل وساکن بدون سابقه کیفری متهمند به انجام زنای غیر محصنه با متهم ردیف اول قبل از ازدواج آنان ، متهمین تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند دادسرای عمومی ... با صدور کیفرخواست بدون شماره : مورخ 18/9/71 بدلیل اقرار صریح و مکرر همه متهمین در اداره ... و بازپرسی و قرائن موجود در پرونده تقاضای کیفر متهمین را نموده است متعاقبا" شعبه 18 دادگاه کیفری یک ... پس از ختم رسیدگی و اخذ نظریه مشاور محاکم حقوقی یک ... طی دادنامه شماره 28526/10/71 و با عدول از احصان متهمین به دلیل عدم دسترسی به همسرشان در حین عمل زنا و نسبت به متهم ردیف اول با حصول علم به وقوع عمل زنا باخانم (ب ) بطور مکرر در حد یقین و نسبت به دیگران از متهمین در حد مادون زنا و تشویق دیگران به عمل نامشروع و شهرت و ایجاد محیط مساعدی برای انحراف زنان همسردار بطور حلقه ای در یک اداره بهم پیوسته و به صورت شبکه فساد و به انحراف اخلاقی کشاندن افرادبا استفاده از قدرت و نفوذ اداری خود و در خصوص بقیه متهمین خانم (ج )وخانم (د) و (ه) بزه انتسابی آنان درعمل مادون زنا ومنطبق باماده 101 قانون تعزیرات محرز و مسلم دانسته لذا متهم ردیف ردیف اول به استناد مواد120 و63و88 و بند 2 ماده 103 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اسلامی و ماده 46 قانون مجازات اسلامی آقای (الف ) را به تحمل یکصد ضربه شلاق از باب حد شرعی و به تحمل ده سال حبس تعزیری و74 ضربه شلاق بعنوان تعزیر محکوم نموده و متهم ردیف دوم خانم (ب ) را به تحمل یکصد ضربه شلاق از باب حد شرعی محکوم نموده وبقیه متهمین را به تحمل 90 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده و نسبت به اتهام دیگر خانم ج و دو که واقعا" میحط اداره را به فسادکشانیده و شرائط کار و عفت اداری را از بین برده اند هر یک را به تحمل 5 سال محرومیت از شغل اداری خودشان یعنی از اشتغال (هرچه می خواهد باشد) در اداره ... (اداره مربوطه ) محکوم نموده و با اعتراض متهم ردیف اول و وکیل وی و تسلیم دیگران به حکم صادره دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و پرونده را بعنوان ملاحظه اعتراض به دیوانعالی کشور ارسال داشته و به این شعبه ارجاع داده شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گرددی و بعد از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره 28526/10/71 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در آن و با توجه به احراز بزه انتسابی متهمین و علم قاضی به آن ومتعارف بودن علم وی دلیلی که موجب نقض دادنامه گردد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظر با هیچیک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر مصوب سال 1367 تطبیق نمی کند با رد درخواست تجدیدنظرو ابرام دادنامه شماره فوق الذکر شعبه 8 دادگاه کیفری یک ... پرونده به مرجع مربوط عودت داده می شود0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

123

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1377

تاریخ تصویب : 1372/03/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.