×

متهم همسر عقد بسته دارد

متهم همسر عقد بسته دارد

متهم-همسر-عقد-بسته-دارد-

وکیل


شماره فرجامی کلاسه پرونده : 30/27/3895
شماره دادنامه :1041
تاریخ رسیدگی :19/10/71
فرجامخواه : شاکی ...
فرجامخوانده :
فرجامخواسته : دادنامه شماره 52171 صادرهاز شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... مستشار و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
1 آقای (الف ) متولد1350 (عقدبسته دارد) با سواد شغل سرباز (بیکار) اهل ... ساکن ... فاقد سابقه 2 خانم (ب ) متولد1338 صادره از ... متاهل دارای 4 فرزند خانه دار با سواد اهل ... ساکن ... فاقد سابقه متهمند به ارتکاب اعمال شنیع زنای غیر محصنه ومحصن مکررا" با محارم سببی (مادرزن وداماد) و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به (ج ) همسر (عقدبسته ) متهم ردیف اول با ... مشارالیها و تهدید به قتل وی و سرقت اموال (طلاجات ) همسر عقد بسته اش و خیانت در امانت نسبت به وجوه سپرده شده به متهم ردیف دوم از ناحیه همسرش (شاکی ) که با توجه به شکایت خصوصی همسر متهم ردیف دوم (الف ) و همسرعقد بسته متهم ردیف اول و اقرار و اعتراف صریح متهمین در تحقیقات مقدماتی مبنی بر داشتن رابطه نامشروع و ارتکاب عمل زنا گرچه در مراحل بعدی و در دادگاه کلا" منکر ارتکاب عمل زنا گردیده اندونیز با توجه به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات دادسرای عمومی ... به موجب کیرخواست شماره 14875/5/71 تقاضای تعیین کیفرمهتمان نامبرده گردیده است و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ... پس از بررسی ماهوی و با حضور وکیل مدافع متهمین موصوف الذکر و استماع شکایت شکات و دفاعیات و اظهارات متهمین و دفاع وکیل مدافع آنان طی دادنامه شماره 52171 متهمان نامبرده را از بزه های معنونه در کیفرخواست بجز ارتباط نامشروع در حد ماده 101 قانون تعزیرات به دلیل فقد دلیل اثباتی شرعی تبرئه کرده است که دادنامه صادره مورد اعتراض شاکی و نیز مورد اعتراض محکوم علیه ردیف دوم واقع و خواستار نقض دادنامه و تجدیدنظر گردیده اند متعاقبا" دادگاه اعتراض معترضین را مردود و بر رای خود استوار و پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض فرجامخواهان به دیوانعالی کشور ارسال که باین شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز و اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 71/521فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده و اقرار و اعتراف متهمان به بزه ارتباط نامشروع در مراحل اولیه و مقدماتی پرونده گرچه در مراحل بعدی و در جلسه دادگاه بزه مزبور رابطور کلی منکر شده اند اما با توجه به شواهد و قرائن دیگری که موجب علم قاضی به نوع بزه گردیده و از طرفی زمینه حصول به نحو متعارف از مجموع اوراق پرونده موجود است لذا اعتراض متهم ردیف دوم (ب )به دادنامه صادره مردود است و دادنامه در مورد وی ابرام می گردد وامادرمورد اعتراض شاکی فرجامخواه (الف ) با عنایت به اینکه برای دادگاه محترم هیچجیک از ادله ( 1 اقرار متهم 2 بینه شرعیه 3 علم قاضی ) مثبته شرعیه بر اثبات اتهامات انتسابی محرز نگردیده و اثبات موضوع اتهامات منتسبه از چیزهایی است ه در نظر شرع مقدس برای احراز و اثبات آنها طرق خاصی (اقرار متهم بینه شرعیه علم قاضی ) تعیین گرددیه و هیچیک از طرق معینه شرعیه برای دادگاه محرزنشده و از طرفی تجدیدنظرخواه جهت فسخ و نقض دادنامه صادره دلیل موجه و موثری ارائه ننموده است ودرخواست تجدیدنظر نامبرده باهیچیک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال 1367 تطبیق نمی کند لذا با رد درخواست مزبور و ابرام دادنامه فوق الاشعار پرونده به مرجع مزبور بازگشت داده می شود0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

123

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1041

تاریخ تصویب : 1371/10/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.