×

مجازات زنای غیر محصنه ومحصن یکصد تازیانه است

مجازات زنای غیر محصنه ومحصن یکصد تازیانه است

مجازات-زنای-غیر-محصنه-ومحصن-یکصد-تازیانه-است
کلاسه پرونده : 21/4855/27
شماره دادنامه : 3164
تاریخ رسیدگی : 20/12/73
فرجامخواه : خانم ... متهمه ردیف دوم
فرجامخوانده :
فرجامخواسته : دادنامه شماره 8742/6/73 صادره از شعبه 9 دادگاه کیفری یک ...
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 16/6/73
تاریخ وصول دادخواست فرجامی : 5/7/73
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
1 آقای الف 32 ساله میکانیک اهل وساکن روستای ... دارای سوابق سوء و سرقت و غیره به اتهام زنای محصنه به دفعات با متهمه (ب ) 2 خانم (ب ) شانزده ساله اهل و ساکن ... به اتهام ارتکاب زنای غیر محصنه با متهم ردیف اول تحت تعقیب قرار گرفته اندبدین توضیح که متهمه ردیف 2 در اظهارات اولیه بارها اعتراف به زنای مکرربا میل و رغبت خود کرده ولی در جلسه دادگاه می گوید (الف ) به خانه ما آمد و با او آشنا شدم شوهرم 5 سال بود مرا عقد کرده بود و احوالی نمی پرسید و متهم مراتهدید نمود و گفت من ... هستم شما را می کشم و در منزل خودمان با من زناانجام داد و گاهی می گویداومرا اغفال کرد با میل اینکار را انجام دادم و قبل از عروسی سه بار با من زنا انجام داد بعد با هم به ... رفتیم و یک شب در آنجا بودیم و بعد به ... رفتیم نزدیک دو الی سه هفته در آنجاچهار الی پنج با ربا من زنا کرده و تقاضای مهرالمثل و یا ارش البکاره را می نماید و احیانا" گفته می شود که متهم ظاهرا" در شب عروسی متهمه که به همراه همسر و فرزندانش میمانی آمده بودند متهم با او زنا کرده و عروس را فراری می دهد و بالجمله متهمان در تمام موارد تحقیق و در جلسه دادگاه در چهار جلسه هر دو اقرار و اعتراف به زنا نموده اند دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 237 23/1/73 طبق ماده 83 قانون مجازات اسلامی تقاضای کیفر متهمان را نموده متعاقبا" شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... رسیدگی ماهوی می نماید پس از اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 8742/6/73 باعنایت به محتویات پرونده و اینکه در هنگام وقوع جرم همسر متهم ردیف 1 در روستای ... بوده و زنا در روستای ... و ... به وقوع پیوسته و بین این دو روستا چند ساعت فاصله است باستناد ماده 84 قانون مجازات اسلامی زنای انجام شده فاقد وصف احصان بوده و نظربه اقرار متهمین در چهار جلسه متوالی دادگاه به موجب ماده 68 قانون مذکور اتهام نامبردگان در حد زنای غیرمحصنه و محصن برای دادگاه محرز و مسلم شده و هریک را به تحمل یکصد تازیانه در حد زنای غیر محصن ومحصنه محکوم می نماید و در خصوص متهم دریف یک علاوه از جهت انعکاس عمل نامطلوب وی در منطقه و اغفال متهمه ردیف دوم در شب شبانه روز به استناد فرع پنجم احکام حدود تحریرالوسیله به تحمل پنجاه ضربه شلاق به عنوان تعزیر و 3 سال اقامت اجباری در شهرستان یزداز باب تتمیم مجازات تعزیری طبق ماده 19قانون مجازات اسلامی محکوم می نماید که متهم ردیف 1 تسلیم حکم دادگاه شده است ولی متهمه ردیف دوم به دادنامه صادره اعتراض می نماید مبنی بر اینکه متهم ردیف اول در حالیکه در خانه پدرش با همسر و فرزندانش مهمان بوده اند ازاله بکارت وی نموده و عروسی به تعویق افتاده و بعد از چند روز دیگر همسرش را برده که بر می گردد و مخفیانه او رامی بردمی گویداجبارا" پرده بکارتم را از بین برده لذا تقاضای اشد مجازات و اعلام وی می نماید و کتبا" درخواست تجدیدنظر می نماید از این جهت پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 8742/6/73فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده درخواست تجدیدنظربا هیچیک از موارد مذکور در ماده 10 قانون تجدیدنظر مصوب سال 72 انطباق نارد لذا ضمن رد آن دادنامه فوق الاشاره ابرام و پرونده به مرجع مربوط اعاده می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

123

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 3164

تاریخ تصویب : 1373/12/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.