×

ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی دلالت نداردکه اولین حکم غیابی چه در درمرحله بدوی چه درمرحله پژوهشی قابل اعتراض نباشد

ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی دلالت نداردکه اولین حکم غیابی چه در درمرحله بدوی چه درمرحله پژوهشی قابل اعتراض نباشد

ماده-511-قانون-آئین-دادرسی-مدنی-دلالت-نداردکه-اولین-حکم-غیابی-چه-در-درمرحله-بدوی-چه-درمرحله-پژوهشی-قابل-اعتراض-نباشد-

وکیل


رای دیوان عالی کشور
اگرازدادگاه بدوی حکمی برمحکومیت خوانده صادرگرددوبراثرپژوهش خواستن اوحکم مزبوردردادگاه پژوهشی درغیاب اواستوارشودوپس از اعتراض مشارالیه دادگاه استان حکم غیابی خودرافسخ نمایدودرنتیجه رسیدگی درغیاب خواهان حکم به بی حقی اوبدهداین حکم نسبت به خواهان غیابی خواهدبودزیراماده 511قانون آئین دادرسی مدنی دلالت نداردکه اولین حکم غیابی چه درمرحله بدوی چه درمرحله پژوهشی قابل اعتراض نباشدودراین مورد حکم مورداعتراض خواهان اولین حکم نهائی است که درمرحله پژوهشی برضرراو صدوریافته وحکمی که ازدادگاه مزبوربرفسخ حکم پژوهشخواسته واعلام تجدید رسیدگی صادرگردیده حکم نهائی محسوب نبوده تاقابل اعتراض باشد.
حکم شماره 790-12/5/27شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 790

تاریخ تصویب : 1327/05/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.