×

مجازات زنای غیر محصنه بدون عنف واکراه یکصد ضربه شلاق می باشد

مجازات زنای غیر محصنه بدون عنف واکراه یکصد ضربه شلاق می باشد

مجازات-زنای-غیر-محصنه-بدون-عنف-واکراه-یکصد-ضربه-شلاق-می-باشد

وکیل


کلاسه پرونده : 20/4635/27
شماره دادنامه : 45
تاریخ رسیدگی : 23/1/74
فرجامخواه : وکیل شاکیه ووکیل محکوم علیه
فرجامخوانده : دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 671/2/73 صادره از شعبه 26 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف )23 ساله کاسب مجرد اهل و ساکن ... متهم است به ارتکاب زنای با عنف و اکراه با دوشیزه (ب )15 ساله بدین توضیح که پدر دختر مجنی علیها در تاریخ 1/10/72 طی شکوائیه ای اعلام داشته دخترم در تاریخ 7/9/72 به دستور مادرش جهت آوردن هیزم به حصار جنب منزلمان می رود چون مراجعتش بیش از حد معمول طول می کشدبرادرش به دنبال او می رود و فوری برمی گردد و به مادرش خبر می دهدکه آقای (الف ) را با (ب ) در حال مقاربت دیده که با دیدن من الف از دیوار فرار کرد و مادرش به محض شنیدن این خبر (ب ) رابه ... نزدخانم دکتر ... می برد که وی ازاله بکارتش را تایید می کندالخ ودرتحقیقات اولیه که از (ب ) به عمل آمده است گفته یک روز (الف ) آمد به منزل ما و از پدرم موتوری خریداری کرد و فردای آن روز در حصار مرا دید و گفت تو زمن منی و بعد از یک هفته دیگر آمد در داخل حصار به من تجاوز کرد صبح آن روز به من گفت بیا داخل حصار و من رفتم اول مرا لخت کرد و از جلو به من تجاوز نمود و حدود 6 دفعه این کار را کرده است و دفعه آخر برادرم ... آمد که (الف ) شلوارش را بالا کشید و فرار کر و قرار شدمرا عقد کند که نکردبرگ 5 ودرگواهی پزشکی قانونی آمده از نظر پرده بکارت سالم می باشدولی عضله مضیقه مقعد شل وفراج می باشد و دخول جسم سخت را می رساند برگ 4 ولی متهم تجاوز و زنا را بکلی منکر است و گفته آنها مرا باحیله به منزلشان بردند و به من تکلیف می کردند که بیا با (ب ) ازدواج کن چونکه ما شمار ا ربا هم دیده ایم و مرا تهدید کردند منهم ابتدا قبول کردم و نامه ای بعنوان خواستگاری و صورت قباله نکاح به خط خودم نوشتم ولی بعدا" منصرف شدم بهرحال با انجام تحقیقات به موجب کیفر خواست شماره 72/350/12 تقاضای مجازات متهم گردیده ودادگاه کیفری یک شعبه 26 پس از رسیدگی به موضوع به شرح دادنامه شماره 671/2/73 اصل زنا را محرز ولی عنف واکراه آنرا به لحاظ فقد دلیل مورد شبهه دانسته ووی را به یکصد ضربه شلاق محکوم نموده که مورد اعتراض وکیل شاکیه و وکیل محکوم علیه قرار گرفته و هرکدام از جهتی درخواست تجدیدنظر کرده اند که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهند:
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده و احراز بزهکاری متهم آقای (الف ) بانجام زنا بدون احراز وصف اکراه وعنف (حصول علم برای قاضی محترم ) با وجود زمینه مناسب جهت حصول علم به نحو متعارف درخواستهای تجدیدنظر باهیچیک از مواردمذکور در ماده 10 قانون تجدیدنظر مصوب سال 72 تطبیق نمی کند لذا دادنامه فوق الاشاره ابرام و پرونده به مرجع مربوط اعاده می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378
123

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 45

تاریخ تصویب : 1374/01/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.