جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 20/4871/27
شماره دادنامه : 3167
تاریخ رسیدگی : 21/12/73
فرجامخواه : محکوم علیه
فرجامخوانده : دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 73148 صادره از شعبه 13 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی ... به شماره 1694/5/72 متهمان 1 آقای (الف )22 ساله شغل آزاد اهل و ساکن ... متاهل متهم است به ارتکاب زنای محصن منجر به ازاله بکارت با متهمه ردیف چهارم 2 آقای (ب )18 ساله مجرد اهل و ساکن ... متهم است به ارتکاب زنای غیرمحصن با متهمه 3 آقای (ج ) راننده اهل وساکن ... متاهل متهم است به ارتکاب زنای محصن با متهمه 4 خانم (د)20ساله محصل اهل و ساکن ... مجرد متهمه است به تمکین به زنای غیرمحصنه با سه نفر متهم فوق الذکر بدین توضیح که متهم ، ردیف یکم جهت خواستگاری متهمه با اینکه همسر و فرزند داشته پیش پدرش رفته ولی پدرش بعلتاینکه از وضعیت آقای الف اطلاعی ندارد با ازدواج دخترش با نامبرده موافقت ننموده که (الف ) یک روز با موافقت متهمه به بهانه اینکه او را به عقد خود در آورد به شهر می روندو متهم ردیف سوم که ماشین داشته آنها را به ... می برد و در منزل متهم ردیف دوم شب می ماند که حسب گفته های متهم ردیف دوم و چهارم هر سه متهم با متهمه مرتکب عمل زنا می شوند که بنابر اطلاع گزارش امت حزب الله نامبردگان دستگیر و پس از انجام تحقیقات از سوی دادسرای فوق الاشاره به موجب کیفرخواست صادره تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر متهمان نامبرده گردیده است که پرونده درشعبه 13دادگاه کیفری یک ... جهت رسیدگی مطرح و دادگاه مزبور پس از رسیدگی توجها" به محتویات پرونده و اظهارات متهمه ردیف چهارم و لوایح ارسالی از سوی مهم ردیف اول مبنی بر همبستر شدن با متهمه و سایرقرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری هر چهار متهم موصوف الذکر تا حدودی از طریق علم قاضی محرز تشخیص و بشرح دادنامه شماره 73148 رای به محکومیت متهم ردیف اول به رجم حد زنای محصن و متهم ردیف دوم به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم تحمل دوسال زندان و تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری هردو بعنوان تسهیل درامر زنا و متهم ردیف چهارم به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حد زنای غیر محصنه رای صادر کرده است که رای صادره مورد اعتراض محکوم علیه آقای الف و وکیل وی قرار گرفته و طی لوایحی خواستار فسخ و نقض دادنامه صادره در مورد آقای الف و تجدیدنظر شده اند بدین مناسبت پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض و امعان نظر به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده اگرچه ازمحتویات پروده به خوبی استفاده می شود که علم قاضی نسبت به اصل زنای متهم آقای الف با متهمه علمی است متعارف و قابل ابرام و اعتراض محکوم علیه نسبت به اصل زنا متکی به دلیل ومدرک معتبر وموثری نیست و لذا اعتراض وی نسبت به اصل زنای منطبق با هیچیک ازموارد مندرج در ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب سال 72 نمی باشد و مردود اعلام می گردد ولیکن اعتراض متهم آقای (الف ) نسبت به زنا با وصف احصان وارد است زیرا همانگونه که اصل زنا باید طبق دلیل و مستندات قانونی احراز و باثبات برسد محصن بودن هم نیاز به اثبات دارد و تنها داشتن همسر ومتاهل بودن وصف احصان نمی آورد و به عبارت دیگر باید برای دادگاه ثابت شود ولو ازطریق علم متعارف که زانی یا زانیه در زمان وقوع زنا دارای همسری بوده اندکه مریض نبوده وموانع شرعی و عرفی از انجام مجامعت وجود نداشته و دسترسی بوی داشته و در سفر نبوده یعنی عنوان (یخدرعلیهاویروح )که عبارت روایت و متن فقه است در مورد صادق باشد و مورد این پرونده قاضی محترم شرع از متهم و (آقای الف ) در خصوص محصن بودن وی طبق شرائط یاد شده اصلا" سئوالی ننموده بنابراین وجود شرائط احصان مشکوک است که اگر مقطوع العدم نباشد و ادعای حصول علم به وصف احصان در مورد محکوم علیه غیرمتعارف وغیرعادی است واعتراض محکوم علیه آقای (الف ) در این خصوص (رجم ) وارد است و دادنامه صادره در خصوص حکم رجم آقای الف نقض و پرونده برابر بند (د) ماده 6 قانون تجدید نظر مصوب سال 72 نزد ریاست محترم دادگستری ... وارسال تا به یکی از محاکم کیفری دیگر جهت رسیدگی مجدد احاله نمایند0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

123
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3167
تاریخ تصویب :
1373/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :