جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2394317
شماره دادنامه : 582/2
تاریخ رسیدگی : 28/9/71
فرجامخواه : متهم ردیف اول
فرجامخواسته : دادنامه شماره 20630/8/71 صادره از شعبه دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
حسب محتویات پرونده وکیفرخواست شماره 121251/8/71 دادسرای عمومی 1 ... آقای (الف ) متولد1227 دارای عیال و اولاد به اتهام رابطه نامشروع و ارتکاب زنای محصن با خواهرزن خود2 بانو (ب ) متولد 1341 بدون شوهر باتهام تمکین به عمل زنا تحت تعقیب قرار گرفته اند و توجها" به گزارش واحد مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقرار صریح متهمان بزه انتسابی را محرز اعلام طبق مواد83و88و63 قانون مجازات اسلامی درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است (19) و اصل ماجرا به اینصورت پیگری شده که برادر متهمه بنام آقای (الف ) به واحد انتظامی کتبا" اعلام داشته که متهم با سوءاستفاده از اعتمادی که به او داشتیم مرتکب عمل زنا به خواهرزن خود شده است و متهم پس از دستگیری در ضمن تحقیقاتاولیه می گوید درست است حدود ده ماه پیش در یک وحله با وی عمل نامشروع انجام داده ام ومتهمه گفته است مدتی است با شوهر خواهرم رابطه نامشروع داشته ام واکنون حامله شده ام و هفت ماه دارم و پرده بکارتم را از دست دادم وبعدا" نیز در یک نوبت با من عمل بواط (زنا دردبر) انجام داد و مجددا" به کشورهای خارجی ... سفرکرده و یک ماه پیش آمد باز دو مرتبه با من عمل نامشروع انجام داد لکین در دادسرا متهمه مدعی شده که با زور با وی عمل نامشروع انجام داده است ، و هکذا در جلسه دادگاه توضیحات بیشتری داده در این رابطه که مکره واقع شده و متهم در تحقیقات دادسرا می گوید قبول دارم فریب شیطان را خوردم همسرم در منزل پهلوی من بود و خودش آمد پهلوی خواهرش و همسرم در منزل خوابیده بود که من با وی این عمل را انجام دادم و یکبار با او عمل زنا انجام دادم و عمل لواط انجام ندادم به من گفت من رگل نمی شوم تو این کار را با من انجام بده تا من خوب شوم و درپاسخ به اینکه تودرحال واجد بودن شرایط احصان مرتکب زنا شده ای می گوید قبول دارم واشتباه بزرگی مرتکب شدم و در جلسه دادگاه می گوید اتهام را قبول دارم ولی عمدی نبود من شب بود برگشتم منزل چراغ خاموش بود وخواهر زنم پهلوی همسرم خوابیده بود اشتباها"باخواهر زنم نزدیکی کردم و باعث حاملگی او شد و من هم گرفتارشدم ودادگاه طی دادنامه شماره 2063/8/71 مفادا" چنین رای داده است : باتوجه به گزارش مامورین انتظامی و شکایت برادر متهمه و اقرارمتهمان در کلیه مراحل تحقیق و جلسه دادگاه و دفاعیات غیرموجه متهم دائر به ارتکاب زنای به شبه بزهکاری آنان محرز ومسلم است و باستناد مواد64 و 68 و 83 و 88 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 66همان قانون حکم به محکومیت متهم به تحمل رجم بعنوان زنای محصن و محکومیت متهمه به تحمل یکصد ضربه شلاق بعنوان حد زنای غیرمحصنه صادر و اعلام می گردد و به لحاظ اینکه متهم تازه وضع حمل نموده اجرای محکومیت شلاق به مدت یکسال تاخیر انداخته شود و پس از ابلاغ رای دادگاه متهم نسبت به آن اعتراض تجدیدنظرخواهی نموده است که دادگاه نپذیرفته است و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هییت شبعه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 00 عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در مورد دادنامه شماره 20630/8/71فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای از ناحیه معترض ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض دادنامه صادره گردد بعمل نیامده است وازلحاظ رعایت تشریفات قانونی وضوابط آئین دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

123
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
582
تاریخ تصویب :
1371/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :