جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 383111
تاریخ رسیدگی : 8/7/71
دادنامه : 491/20
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 28147/4/1371 صادره از شعبه 148 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
دادسرای عمومی ... آقای (الف ) را به اتهام زنای محصن وخانم (ب ) زنای غیرمحصنه و آقای (ج ) عمل منافی عفت غیر از زنا تحت تعقیب قرار داده و با صدور کیفرخواست های جداگانه و تطبیق جرم انتسابی به (ج ) با ماده 101 قانون تعزیرات و (الف ) و (ب ) را با مواد83و88 قانون مجازات اسلامی و ماده 101 قانون تعزیرات ازدادگاه کیفری یک درخواست تعیین مجازات کرده است متهمین در تحقیقات مقدماتی به ارتکاب جرائم انتسابی اقرار کرده اند اما خانم (ب ) گفته است (الف ) به عنف و تهدید با چاقو با وی زنا کرده و خودش تمایل نداشته و چندین بار زنا تماما" به عنف بوده پرونده جهت رسیدگی به شعبه 148 دادگاه کیفری یک ... ارجاع گردیده و در جریان دادرسی متهمین منکر به ارتکاب زنا شده اند در خاتمه رسیدگی ارتکاب زنا به علت فاقد ا دله شرعیه محرز تشخیص داده نشده و مجرمیت متهمین از جهت رابطه نامشروع واستمتاعات غیرشرعی محرز اعلام وبا استناد مقررات ماده 101 قانون تعزیرات آقای (الف ) را به 99 ضربه شلاق که در یکی کاز مراکز پرجمعیت اجرا گردد و آقای (ج )به 45 ضربه شلاق و خانم (ب ) به 35 ضربه شلاق محکوم کرده است خانم (ب ) نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده جهت رسیدگی به درخواست مزبور به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش ... 0 عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید حکم صادره مشاروه نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعلای نظر به اینکه اعتراض موثری که نقض حکم تجدیدنظر خواسته را اقتضاء نماید مطرح نشده و از نظر ترتیبات رسیدگی ایرادی مشهد نیست ، اعتراض مردود اعلام ودادنامه شماره 28147/4/71 نسبت به خانم (ب ) تایید می شود0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

123
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
491
تاریخ تصویب :
1371/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :