×

ماده 44 قانون امورحسبی ناظربه این است که اگراشخاص ثالثی تصمیم دادگاه رادرامورحسبی برضررخودبدانندمی توانندبرآن اعتراض نمایند و شامل اعتراض اصحاب دعوی نیست

ماده 44 قانون امورحسبی ناظربه این است که اگراشخاص ثالثی تصمیم دادگاه رادرامورحسبی برضررخودبدانندمی توانندبرآن اعتراض نمایند و شامل اعتراض اصحاب دعوی نیست

ماده-44-قانون-امورحسبی-ناظربه-این-است-که-اگراشخاص-ثالثی-تصمیم-دادگاه-رادرامورحسبی-برضررخودبدانندمی-توانندبرآن-اعتراض-نمایند-و-شامل-اعتراض-اصحاب-دعوی-نیست-
رای دیوان عالی کشور
ماده 44قانون امورحسبی ناظربه این است که اگراشخاص ثالثی تصمیم دادگاه رادرامورحسبی برضررخودبدانندمی توانندبرآن اعتراض نمایندبنا براین اگرمثلاخواهرمتوفی ازدادگاه بخش تقاضای مهروموم نمودن ترکه را بنمایدودرخواست اوردشودرسیدگی مجدددادگاه مزبوربه تقاضای اعتراض او موردنخواهدداشت .
حکم شماره 1402-7/9/27شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1402

تاریخ تصویب : 1327/09/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.