جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 55630 1/7/1358
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

ماده واحده : به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود نسبت به پیوستن مراکز آموزش عالی منطقه مازندران شامل دانشسرای عالی فنی بابل مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی بابلسر مدره عالی کشاورزی ساری و اموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان از نظر مالی ، اداری ، آموزشی با تمام اعتبارات تجهیزات اموال منقول و غر منقول و کلیه کارکنان به دانشگاه رضا شاه کبیر سابق امکانات لازم را فراهم اورند و مجموع آنها تحت عنوان دانشگاه مازندران به صورت یک دانشگاه دولتی زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره گردد.
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10084
تاریخ تصویب :
1358/07/01
تاریخ ابلاغ :
1358/07/15
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :