جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 60796 2/7/1358
سازمان امور اداری و استخدامی کشور

ماده واحده ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند مستخدمین رسمی که طبق تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری بازنشسته شده اند در صورت نیاز و موافقت مستخدم با اجازه هیئت وزیران بخدمت اعاده نمایند.
در مورد دارندگان پایه های قضائی و اعضاء رسمی هیئت علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی اعاده بخدمت آنها با آخرین رتبه قضائی یا مرتبه علمی که داشته اند صورت می گیرد.
در مورد مشمولین قانون استخدام کشوری گروه آنان با توجه به شغل ارجاعی و سنوات خدمت بازاء هر دو سال یک پایه تعیین می شود.
از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می گردد.
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/02
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :