جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 57018 - 18/7/1358
وزارت مسکن و شهرسازی

ماده واحده :باقیمانده مطالبات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از بابت فروش اراضی ایکه به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/58 و اصلاحیه قانون مذکور مصوب 28/4/58 موات تشخیص و به تصرف دولت درآمده است و از تاریخ 28/4/58 منتفی و کلیه اوراق و اسنادیکه از بابت دین مذکور و یا تضمین آن رد و بدل شده است از درجه اعتبار ساقط میباشد و داین حق مراجعه به مدیون ویا دولت را ندارد و چنانچه از بابت این دین وثیقه ای اخذ شده باشد در صورت ارائه اسناد مثبته از طرف مدیون و احراز صحت امر وسیله دادگاه شهرستان محل وقوع ملک ، وثیقه بحکم دادگاه آزاد میگردد . در این مورد دادگاها خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی به موضوع رسیدگی و حکم صادر می نمایند .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10094
تاریخ تصویب :
1358/07/18
تاریخ ابلاغ :
1358/07/26
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :