×

قبل از لازم الاجراءشدن ق م ا ربا خواری فاقد اوصاف کیفری بوده است

قبل از لازم الاجراءشدن ق م ا ربا خواری فاقد اوصاف کیفری بوده است

قبل-از-لازم-الاجراءشدن-ق-م-ا-ربا-خواری-فاقد-اوصاف-کیفری-بوده-است
تاریخ رسیدگی : 27/5/75
کلاسه پرونده : 75/351
شماره دادنامه : 468
مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه تجدیدنظراستان

رای دادگاه
اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1422-16/12/74 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی قزوین در قسمتی که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال جزای نقدی به لحاظ ارتکاب بزه ربا بوده ومالا" وارد و موجه است زیرا اولا": در تاریخ توافق بین طرفین واخذ وجه از ناحیه محکوم علیه تجدیدنظرخواه از شاکی ، به فرض اینکه وجه ماخوذه ربا تلقی شود، در قوانین و مقررات جزائی موضوعه معاملات ربوی جرم تلقی شده و مجازات قانونی برای آن مقرر نگردیده است چنانکه متعاقب آن جرم شناخته شدن ربا و تعیین مجازات برای ربا دهنده و ربا گیرنده واسطه بین آنها مطابق ماده 595 قانونن مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) که اخیرا" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر تاریخ 4/4/75 در روزنامه رسمی انتشار موید این امر می باشد و با توجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 169 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته عمل محکوم علیه تجدیدنظرخواه قانونا" فاقد وصف جزائی بوده و قابلیت مجازات را نخواهد داشت مضافا" به اینکه مقررات ماده 595 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) که اخیرا" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 4/4/75 در روزنامه رسمی انتشار موید این امر می باشد و با توجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 169 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته عمل محکوم علیه تجدیدنظرخواه قانونا"فاقد وصف جزائی بوده و قابلیت مجازات را نخواهد داشت مضافا" به اینکه مقررات ماده 595 قانون فوق الذکر هم به لحاظ اینکه متعاقب توافق طرفین وجه ماخوذه تصویب و لازم الاجراء گردیده طبق اصل 169 قانون اساسی در خصوص مورد قابل استناد واعمال نخواهد بود000
ثانیا" قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در دادنامه تجدیدنظرخواسته جهت تشخیص عمل مجرمانه محکوم علیه مورداستناد قرار گرفته و عمل محکوم علیه تجدیدنظرخواه با قسمت اخیر ماده 2 قانون مذکور تطبیق داده شده همان طوری که از عنوان این قانون پیداس، قانون مذکورکلا" راجع به مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری بوده و عنوانا"و منطقا" ومفهوما" ربا راشامل نمی شود و اشخاص موضوع ماد2 استنادی به طور کلی منصرف ازربادهنده می بادش چون که ممنوعیت ربا در قوانین موضوعه در تاریخ توافق و قرارداد بین طرفین پیش بینی و مقرر نگردیده است ، ثالثا": محکوم علیه تجدیدنظرخواه در کلیه مدافعات خود در مرحله بدوی برخلاف آنچه که در دادنامه تصریح شده نه تنها به رباخواری ودریافت ربا اقرار ننموده بلکه مدعی شده ک سرمایه خود را به عنوان مضاربه در اختیار شاکی قرار داده تا به امر تجارت اشتغال ورزیده وسودحاصله بین آنان تقسیم شودو وجوه دریافتی از نامبرده را به عنوان سود حاصله از امر تجارت اعلام داشته است که با توجه به معمول ومتداول بودن این امر بین مردم ، ادعای مشارالیه مقرون به واقع نظرمی رسد مضافا" به اینکه شاکی به صحت ادعای خودمبنی بر نزولخواری از طرف محکوم علیه تجدیدنظرخواه و پرداخت نزول به وی هیچگونه ادله اثباتی اقامه و ابراز نداشته خصوصا" اینکه در شکل امثال مورد معمولا" بدهکاران برای فرار از پرداخت بدهی خود واحیانا" مجازات قانونی متوسل به چنین ادعای واهی می گردد چنانکه محتویات پرونده امر حاکی است شاکی خود در76 فقره پرونده کیفری به اتهام صدور چکهای بلامحل تحت تعقیب کیفری قرار داشته و طبیعی است که نامبرده هم برای فرار از مجازات قانونی و پرداخت بدهی خود به حربه ربا متوسل شده و با انتساب اتهام نزولخواری به محکوم علیه تجدیدنظر خواه و دیگر طلبکاران خود در مقام فرار از مجازات قانونی وتادیه دیون خود برآید بنابه مراتب چون در تاریخ توافق واخذ وجه عمل محکوم علیه جزائی بودهو به این اعتبار قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را ندارد و محکومیت کیفری نامبرده بشرح دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصول و قوانین جزائی حاکم انطباق نداشته ومخدوش می باشد فلذا دادگاه با قبول اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن فخس دادنامه تجدید نظرخواسته درقسمت معترض عنه حکم برائت محکوم علیه تجدیدنظرخواسته از اتهام اتتسابی صادر واعلا می نماید0 رای صادره قطعی است 0 مستشار دادگاه تجدیدنظراستان تهران
رضائی
مستشار دادگاه تجدیدنظراستان تهران
عباسیان

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 468

تاریخ تصویب : 1375/05/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.