جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 12/6/74
کلاسه پرونده : 74/114
شماره دادنامه : 105
مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیات شعبه : آقایان رضائی وعباسیان مستشاران دادگاه
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 494-2/3/74شعبه 6دادگاه عمومی کرج
گردشکار: بدوا" پرونده در مرجع مذکور مطرح رسیدگی بوده که پس از اقدامات قانونی سرانجام منجر به صدور دادنامه فوق الذکر گردیده پس از ابلاغ حکم تجدیدنظرخواه به دادگاههای تجدیدنظراستان تهران ارسال و جهت رسیدگی به شعبه 14 ارجاع ودر وقت فوق العاده جلسه دادگاه شعبه 14 با حضور مستشاران امضاءکنندگان در تاریخ 12/6/74 تشکیل ، پرونده کلاسه 74/114 مورد مداقه و بررسی قرار گرفت پس از ملاحظه مندرجات و تبادل نظر ومشاوره ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای 000 به وکلات از طرف آقای 000 نسبت به دادنامه شماره 494-2/3/74 صادرهاز شعبه ششم دادگاه عمومی کرج با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه به موجب دادنامه تجدید نظرخواسته آقای 000 به اتهام ایرادصدمه بدنی عمدی نسبت به آقایان 000 و000جزائا" محکوم گردیده و از طرف محکوم علیه موصوف نسبت به رای صادره اعتراض به عمل نیامده بلکه وکیل احد از شکات خصوصی بشرح لایحه اعتراضیه تقدیمی نسبت به دادنامه مذکور اعتراض نموده است و مستنبط از مدلول ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب این است که در امور کیفری شاکی خصوصی فقط در صورت برائت متهم از اتهام انتسابی حق درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم صادره را داشته والا در صورت صدور حکم به محکومیت متهم ، تجدیدنظرخواهی از این حکم منحصرا" حق محکوم علیه بوده و شاکی یا مدعی خصوصی حق تجدید نظرخواهی را نخواهد داشت که موید این نظر رای وحدت رویه شماره 562-28/3/70 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد که تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم محکومیت کیفری صادره رافقط حق محکوم علیه دانسته و حق تجدیدنظرخواهی شاکی ای مدعی خصوصی را منحصربه احکام برائت صادر و اعلام داشته است بنابه مراتب دادگاه اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی خصوصی را به اعتبار اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن محکومیت کیفری متهم بوده وغیرقابل استماع و رسیدگی تشخیص و بالنتیجه مردود اعلام می دارد0 رای صادره قطعی است 0
مستشاران دادگاه - رضائی عباسیان

مرجع : کتاب نمونه آراء محاکم دادگستری ایران
مجموعه دوم _ گردآورنده: آقای عبدالرحمن رسولی وکیل دادگستری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
105
تاریخ تصویب :
1374/06/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :