جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 26/8/75
کلاسه پرونده : 74/29/1384
شماره دادنامه : شعبه 29 دادگاه عمومی تهران
موضوع : فوت مرحوم ...
گردشکار : ...

رای دادگاه
در این پرونده مرحوم ... - 25 ساله شغل جوشکار نیمه ماهردر محل کار خود در اثر برق گرفتگی فوت نموده و در پرونده بشرح اظهار نظرمورخ 12/10/1372 که به موافقت دادسرای وقت رسیده مسئله خاتمه یافته واز جهت کارفرما پرونده مفتوح مانده به محتویات پرونده و به خصوص نظریه آقای بازرس اداره کار شرکت ... تهران اقدام به احداث کانال بتونی زیرزمینی جهت عبور کابل فشار قوی نموده است که مجری این پروندهدر محل حادثه شرکت ... پس از حفاری قطعات پیش ساخته بتونی جهت ثابت شدن قطعات به یکدیگر کارگران جوشکار پلیتهای فولادی اتصال را به پلیتهای ار پیش آماده شده قطعات در شش نقطه داخلی جوش می دهند و به این ترتیب قطعات بتونی کانال به یکدیگر می پیونددد دقایقی چند از ورود کارگر نامبرده به کانال نگذشته است که کارگر دچار برق گرفتگی شده و در بیمارستان فوت می نماید
آقای بازرس اداره کار که از محل بازدید نموده اضافه می نماید به نظر می رسد که کارگر قصد داشته است تا نور پروژکتور سیار را روی محل کارش متمرکز ناید این پروژکتور سیار روی یک چهار پایه فلزی به ارتفاع 160 سانتی متر قرار داشته است که به علت اتصال برق مربوط به پروژکتور به بدنه فلزی چهارپایه را به علت عدم رعایت ماده 26 و56 از نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی درکارگاهها به وقوع پیوسته تشخیص داده با توجه به اینکه دریک چنین کارگاهی قسمتهای مختلف مشغول به کار بوده و کارگر صدمه دیده می بایستی از مسئول برق کارگاه می خواسته تا نسبت به روشن نمودن محل کارکارگر اقدام کنند و آقا ی بازرس اداره کار پس از پنجاه روز ازوقوع حادثه در محل حاضر و بلافاصله نبوده تا اظهارات او صددرصد مورد قبول باشد النهایه سهل انگاری از سوی پیمانکار پروژه و آقای ... و ... متصور نیست حکم به برائت آنها صادر و اعلام می گردد، رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است 0
رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی مجتمع قضائی ویژه تهران
---------------------------------------------
تاریخ رسیدگی : 19/9/76
کلاسه پرونده : 76/7
شماره دادنامه : 798
مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 772-28/8/75 اصداری از شعبه 29 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه
محتویات پرونده حکایت از آن دارد که پس از اصدارقرار موقوفی تعقیب از جانب آقای بازپرس سابق دادسرای عممی تهران در تاریخ 12/10/1372 و اظهار عقیده آقای معاون وقت دادستان مبنی بر لزوم تعقیب مسئولین شرکت ... در خصوص تخلف از مقررات امنیتی و ضوابط فنی و بهداشت کار بدوا" قاضی محترم مبادرت به احضار اشخاص اخیر الذکر به عنوان متهم نموده النهایه پس از تشکیل محاکم عمومی و به شرح صورت مجلس مورخ 26/8/1375 بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت متداعیین دادنامه 772 مورخ 28/8/1375 انشاء و ابلاغ می گردد مفاد رای صادره خلاصتا" آن است که به نظر قاضی محترم نظریه بازرس فنی اداره کار قابلیت متابعت نداشته سهل انگاری از جانب پیمانکار واقع نگردیده است ...
بناء علیهذا صرفنظر از آنکه لغو نظریه بازرسی فنی اداره کار فقط از جانب هیات بازرسان و یا کارشناسان مربوطه ممکن و میسور بوده اظهار نظر قاضی محترم دائر به قابل متابعت نمودن نظریه شخصی مزبور فاقد توجیه قانونی به نظر می رسد، ... نظر به اینکه اظهار عقیده دادگاه بدوی بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از متداعیین قرار تلقی می گردد نه حکم و نظر به اینکه پیامد پذیرش استدلال محکمه محترم بدوی بشرح فوق یعنی حکم دانستن قرارهای صادره عملا" محروم نمودن طرفین دعوی از یک مرحله دادرسی است که مغایر انصاف و عدالت قاضی و نیات مقنن به نظر می رسد، ... با این اوصاف و با لحاظ آنکه دادگاه محترم صادر کننده دادنامه مارالذکر در پرونده کلاسه 74/29/1384 بدون بررسیهای لازم مبادرت به اصدار قرار منع پیگرد نموده سهوا" از آن به رای تعبیر فرموده است مستندا" به بند1 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 قرار صادره نقض پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه 29 دادگاه عمومی تهران اعاده می گردد این رای قطعی است
مستشاران شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مبلغ ناصری عبدالرحمن رسولی

مرجع : کتاب نمونه آراء محاکم دادگستری ایران
مجموعه دوم _ گردآورنده: آقای عبدالرحمن رسولی وکیل دادگستری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1384
تاریخ تصویب :
1375/08/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :