جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 25/8/74
کلاسه پرونده : 22-74
شماره دادنامه : 1435-73
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی سنندج به دادرسی آقای
یزدانفر
تجدیدنظرخواسته :دادنامه 444-71 دادگاه حقوقی 2بیجار
گردشکار: بدوا" خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده به دادگاه تقدیم که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه بالا و انجام تشریفات قاننی در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومی سنندج متصدی امضاءکننده زیر تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده بشرح زیر مباردت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای 000 از دادنامه شماره 444-71 صادره در پرونده کلاسه 175-70 دادگاه حقوقی دو بیجار با توجه به محتویات پرونده استنادی چون خواندگان به اتهام ایراد ضرب و جرح نسبت به نامبرده به مجازات حبس محکوم گردیده و حکم صادره نیز قطعیت یافته است و با عنایت به اینکه کارشناس متخب میزان ضرر و زیان وارده را جمعا" مبلغ دویست هزار ریال تعیین نموده که اعتراضی نسبت به آن واصل نگردیده است بناء علیهذا دادگاه ضمن فسخ دادنامه بدوی توجها" به مواد یک و سه قانون مسئولیت مدنی خواندگان را بالسویه به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال در حق خواهان محکوم می نماید و دعوی خواهان نسبت به مازاد مبلغ مذکور به لحاظ عدم استقلال محکوم به رد است 0 رای صادره به جز در موارد مندرج در ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است 0
دادرس شعبه اول محاکم عمومی سنندج - یزدانفر

تاریخ رسیدگی : 4/4/75
کلاسه پرونده : 74-1151-2/ت
شماره دادنامه : 344
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان کردستان
هیات شعبه : آقایان بختیاری رئیس و فائز مستشار دادگاه
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1435-25/8/74 صادره در پرونده 74/152 شعبه اول دادگاه عمومی سنندج

خلاصه جریان پرونده : در سال 1356 در یک نزاع دسته جمعی آقای 00 صدمه دیده و صدمات وی حسب نظریه های پزشک عبارت بوده است ازتورم ساعد چپ ، پوست رفتگی ساعد راست ، و شکستگی دنده های نهم ودهم طرف راست 0 دادگاه شهرستان بیجار پس از رسیدگی عده ای از منازعین را که نامبرده نیز جزو آنان بوده هر یک به پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی ، و عده ای دیگر را که آقایان 1- 000 2- 000 3-4000-000 5-000 6-000 7-000 8-000 بوده اند، هر یک به تحمل سه ماه حبس محکوم کرده واین حکم در دادگاه استان و دیوان عالی کشور تائید و ابرام گردیده اما هنگام اجراء با لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی برخورد نموده و بدون اجراء مختومه گردیده است 0
آقای 000 در تاریخ 22/3/70 دادخواستی علیه هشت نفریادشده تقدیم نموده و خواسته خود را مطالبه دومیلیون ریال دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم ذکر کرده است ، خواندگان با وکالت آقای 000القاءشبهه می نمایند که خواهان در سال 1344 نیز دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم مطرح نموده و رد شده و به تصویر دادنامه شماره 6/9/46 شعبه پنجم دیوان عالی کشور استناد می کنند، علاوه برآن وکیل خواندگان استدلال می کند که قانون دیات در سال 1361 تصویب شده و عطف به ماسبق نمی شود، دادگاه بیجار بدون توجه به اینکه دعوی ضرر و زیان مربوط به سال 1344 نمی تواند با بزهی که در سال 1356رخ داده ارتباط داشته باشد، و بدون توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 45-25/10/65 دفاع خواندگان را پذیرفته و دعوی خواهان را رد کرده است ،خواهان تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه اول دادگاه حقوقی یک سنندج پس از ملاحظه پرونده کیفری مورد استناد و استخراج خلاصه آن ، برای تعیین میزان ضرر و زیان موضوع را به کارشناسی ارجاع کرده و آقای پزشک قانونی سنندج را به کارشناسی برگزیده است ، آقای پزشک قانونی با تذکر این نکته که به هر سه ضایعه جسمی وارده به خواهان دیه تعلق می گیرد، علاوه بر دیه برای هزینه های درمان مبلغ یکصد هزارریال و برای خسارت ناشی از بیکاری مبلغ یکصد هزار ریال برآورد کرده است ، در این حال دادگاههای حقوقی منحل و دادگاه عمومی تشکیل شده و شعبه اول دادگاه عمومی سنندج دادنامه تجدیدنظرخنواسته را نقض و به استناد مواد یک و سه قانون مسئولیت مدنی خواندگان را بالسویه به پرداخت دویست هزار ریال به خواهان محکوم کرده ونسبت به دیه مورد مطالبه خواهان سکوت اختیار نموه است ، از این حکم نیز تجدیدنظرخواهی کرده است ، پس از وصول وارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کلاسه فوق اینک در وقت فوق العاده شعبه دوم تجدید نظر استان کردستان تشکیل است 0 پس از قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده ومشاوره ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه
آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که راجع به رددعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نسبت به مازاد بردویست هزارریال می باشد، با توجه به نظر کارشناس صحیح است و تائید می گردد0 اما بخش دیگر دادنامه که به موجب آن دعوی مطالبه دیه همراه ضرر و زیان مازاد بر آن بملغ ، رد گردیده خلاف قانون ومخدوش است زیرا به موجب رای وحدت رویه شماره 45-25/10/65 هیات عمومی دیوان عالی کشور، عطف ماسبق نشدن قوانین راجع به جرائمی ، منصرف از قوانین و احکام الهی است که از صدر اسلام تشریع شده اندودر سالهای اخیر به صورت مواد و مجموعه قانونی تدوین گردیده اند0 لذا تصویب قانون دیات در سال 1361 مصدوم (تجدیدنظرخواه ) را از دیه صدمات وارده که حسب مقررات شرعی حق او بوده ، محروم نمی سازد0 این نقطه نظر درماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز منعکس شده و به همین جهت تنها در مورد ((مقررات و نظامات دولتی )) فعل و ترک فعل را به عنوان جرم به موجب قانون متاخر قابل مجازات ندانسته ، و ((مقرارت و نظامات الهی )) را تخصصا" از شمول آن ماده خارج نموده است ،بنابر این بخش اخیر از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند2 ماده 18 و بند 2ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض می گردد و تجدیدنظرخواندگان علاوه بر دویست هزار ریال ضرر و زیان ، به استاد ماده 485 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یکصدو پنجاه هزار ریال بابت ارش تورم ساعد چپ ، و به استناد ماده 481 ناظر به ماده 418 همان قانون به پرداخت پنج هزارم 5-1000 دیه کامل بابت پوست رفتگی ساعد دست راست ، و به استناد ماده 437 قانون مذکوربه پرداخت بیست هزارم 20-1000 دیه کامل بابت شکستگی دنده های نهم و دهم طرف راست محکوم می شوند0 این رای قطعی است 0
رئیس شعبه : بختیاری مستشار دادگاه : فائز

مرجع : کتاب نمونه آراء محاکم دادگستری ایران
مجموعه دوم _ گردآورنده: آقای عبدالرحمن رسولی وکیل دادگستری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1435
تاریخ تصویب :
1374/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :