جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی :10/9/75
کلاسه پرونده : 6ت /75/1023-6ت /75/906
شماره دادنامه : 986-987
مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 921 مورخ 16/4/75 دادگاه شعبه 84 عمومی تهران
گردشکار: تجدینظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پورنده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه
خانم 000و آقایان 000و000 نسبت به دادنامه شماره 921-16/4/75 صادره از شعبه 84دادگاه عمومی تهران تجدیدنظرخواهی کرده انداعتراض تجدیدنظرخواهن ردیف یک ودو نسبت به دادنامه معترض عنه موجه وموثر نیست و تجدیدنظرخواهن مذکور اعتراض موثری که نقض دادنامه راموجب گردد به عمل نیاورده اند و توجها" به محتویات پرونده ایرادی به رای مزبور وارد نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان دادنامه نسبت به نامبردگان فوق خانم 000 و آقای 000 تائید وابرام می گردد اما درباره تجدیدنظرخواهی آقای 000 به اتهام نامبرده مبنی بر مشارکت در جعل سند رسمی و محکومیت وی به تحمل بیست و پنج ضربه شلاق تعزیری نیز اعتراض نامبدره بلاوجه ومردود است و ضمن رد آن دادنامه در این قمست نیز تائید گردد لیکن درباره اتهام دیگر آقای 000 به عنوان تخریب واتلاف سند رسمی دولت نظر به اینکه گرچه شناسنامه افراد سندی است رسمی که مامورین دولت آن را در حدود صلاحیت خود صادر نموده اند اماسنددولتی محسوب نمی شودزیراشناسنامه مانند گواهینامه ، سندمالکیت و یا هر سند رسمی دیگر از مرجع قانونی و رمسی صادر و تحویل صاحب آن می گردد و به این ترتیب عمل متهم از مصادیق ماده 130 قانون تعزیرات نیست چه ماده مذکور ناظر به اسناد دولتی دفاتر و قبالجات دولتی که در ید وتصرف دولت است و توسط شخص یا ا شخصا سوزانده و یا تلف شود وعمل متهم در این مورد مطابقت دارد با ماده 131 قانون تعزیرات و لذا ضمن اصلاح دادنامه از این حیث استناد بند4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و نیز تجویز بند2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت متهم مذکور را از این حیث به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم و دادنامه صادره در این قسمت بشرح فوق اصلاح می شود
رئیس شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران سبحانی
مستشاران دادگاه : جلیلی تقویان زمانی

مرجع : کتاب نمونه آراء محاکم دادگستری ایران
مجموعه دوم _ گردآورنده: آقای عبدالرحمن رسولی وکیل دادگستری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
987
تاریخ تصویب :
1375/09/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :