جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 30/11/74
کلاسه پرونده : 74/1/463 تجدیدنظرکیفری
شماره دادنامه : 510
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان سمنان
موضوع : تجدیدنظر از رای شماره 1190و1181و1188-13/9/74 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سمنان
گردشکار: به تاریخ 30/11/74 در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به شرکت اعضای امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه
در خصوص درخواست تجدیدنظرآقایان 1-000 2-000 3-4000-5000-00 6-000 7-000 8-000 نسبت به دادنامه شماره 1190و1181و1188-13/9/74 صادرهاز شعبه اول دادگاه عمومی سمنان که بشرح مندرج در آن در خصوص شکایات تجدیدنظرخواندگان علیه آقای 000 مبنی بر صدور یازده فقره چک به شماره های 22847-7/4/73و228471-21/3/74 به مبلغ 16300000 ریال ،228493-10/7/73 به مبلغ 000107ریال -228476-1/3/74 و228475-20/12/73به ترتیب 4700000 ریال و5000000 ریال ، 227482- 25/5/74 به مبلغ 5850000 ریال ،228469-2/1/74 مبلغ 13800000ریال ، 228481-25/12/73،228480-25/12/73 به ترتیب 5850000ریال و8700000 و228470 به مبلغ 16800000 ریال به لحاظ اینکه تجدیدنظرخوانده تحت شرایط غیر طبیعی و جبر واکراه که عادتا" قابل تحمل نبوده مبادرت به صدور چکهای موصوف نموه لذا رای بر برائتش صادر شده است که از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده واقدامات معموله در مراحل بدوی و تجدیدنظربه اینکه اجباری که تجدیدنظرخواه به استناد آن مدعی شده که تحت تاثیر آن اقدام به صدور چکهای مورد شکایت شکات خصوصی نموده از توجه به زمان و مکان صدور وموقعیت و سایر خصوصیات فردی مشارالیه مقرون به واقع و صحت به نظر نرسیده ، نوعا" نیز بعید و مستبعد به نظر می رسد که در محل نیروی انتظامی از ناحیه ارباب رجوع تهدید و فشار واجبار اعم از مادی یا معنوی به حدی برسد که قدرت تصمیم گیری را از مشارالیه سلب نموده باشد بنا به مراتب و با وارد تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان و با فسخ رای برائت صادره بشرح مندرج در صورت مجلس مورخه 15/11/74 پرونده محاکماتی و با عنایت به اینکه درخواست آقای وکیل تجدید نظر خوانده نیز بشرح لایحه تقدیمی و مبنی بر مطالبه و ملاحظه پرونده موجود در دادسرای نظامی سمنان به لحاظ عدم ارتباط موضوع شکایت مطروحه در آن با متنازع فیه و اینکه ملاحظه ومطالبه آنهانیز نفیا" یا اثباتا" تاثیری در قضیه نداشته لذا با مردود تشخیص شدن آن واز توجه به شکایت و اظهارات تجدیدنظرخواهان و مدافعات غیر موجه تجدیدنظرخوانده اتهاماتش مبنی بر صدور یازده فقره چکهای وعده دار فوق الذکر محرز ومسلم بوده ومستندا" به ماده 13قانون صدور چک با اصلاحات اخیر آن (11/8/72 مجلس شورای اسلامی ) و بالحاظ ماده 27 قانون مجازات اسلامی از حیث ارتکاب جرائم غیر متخلف تجدیدنظر خوانده آقای 000 به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام باز داشت قبلی محکوم می گردد همچنین در مورد دادخواست ضرر و زیان آقایان 000و000 که به شرح منعکس در دادنامه بدوی مردود اعلام گردیده اند چون از ناحیه نامبردگان در این مرحله از رسیدگی دادخواست تجدیدنظر تقدیم نشده لذا دادگاه فارغ ازاظهارنظر نسبت به آنها می باشد0 رای صادره قطعی است 0
دادرس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان
صبوری نژاد
مستشار دادگاه
عبدوس

مرجع : کتاب نمونه آراء محاکم دادگستری ایران
مجموعه دوم _ گردآورنده: آقای عبدالرحمن رسولی وکیل دادگستری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
510
تاریخ تصویب :
1374/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :