جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره پرونده : 38/563
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادگاه بخش تهران

رای دادگاه
نظر به اینکه ، ادعاء خوانده در این که به موجب قرارداد دیگری طرفین توافق نموده اند که مبلغ موضوع قبض عادی مورد استناد به اقساط ماهیانه یکصد ریال پرداخته شود، مقرون به هیچل دلیلی نمی باشد0
نظر به اینکه ، گرچه طرفین در میزان اجاره بهاء سابق ملکی خواهان و پرداخت مبلغ یکصد ریال اضافه ماهیانه وحتی تعداداقساط پرداخته شده توفق دارند، ولی مفاد قبوض تقیدمی خوانده ظاهرا" چنین حکایت دارد که نامبرده خود را از بابت اجرت المثل سندشماره 28672 ماهیانه یکهزار و پانصد ریال مدیون می دانسته است ، و بطور خلاصه ، متن قبوض تقدیمی ادعاء خواهان را که توافق جدیدی نسبت به ازدیاد اجرت الثمل بین طرفین انجام شده تائید می کند0
نظر به اینکه ، سند عادی تقدیمی که اصالت آن موردتائید طرفین قرار گرفته حاکی از استحقاق خواهان در مطالبه وجه مورد ادعا است ، و مدیون فعلا" نمی تواند مبالغی را که بعنوان اجرت المثل به صندوق دادگستری پرداخته بابت این دین محسوب دارد،لذادعوی ظاهرا" به نظر صحیح می رسد و خوانده محکوم می شود که وجوه مزبور را به خواهان بپردازد0
1 مبلغ 2800 ریال بابت اصل خواسته 0
2 مبلغ 57 ریال بابت هزینه دادرسی 0
3 مبلغ 0000 بابت خسارت تاخیر تادیه تا روز صدور حکم 0
اجرای دادگاه مکلف است که خسارت تاخیر تادیه را به ماخذ 12% در سال نسبت به اصل تا تاریخ وصول آن از محکوم علیه دریافت و به محکوم له بدهد0 رای حضوری و پژوهش پذیر است 0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

134
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
563
تاریخ تصویب :
1338/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :