جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


رای دادگاه
نظر به اینکه ، مالکیت خواهان به موجب رونوشت مصدق سندمالکیت پیوست پرونده و اقاریر خوانده در زیرزمین مورد دعوی به نظرمحرز می رسدوسکونت خوانده ضمن اظهارنامه رسمی و لایحه مورخه 20/11/1333 مورد اعتراف نامبرده قرار گرفته است 0
نظر به اینکه ، گرچه موادی گواهی گواهان مندرج در صورتمجلس مورخه 14/3/1334 از حیث تعیین تاریخ تخلیه متحد نیست ، ولی باتوجه به اقاریر خوانده و اظهارات شهود قدر متیقن استفاده می شود که لااقل تا اول مهرماه 33 زیرزمین مور دعوی در تصرف خوانده بوده و این قدر متیقن با وجود اختلافگوئی شهود طبق ماده 1317 قانون مدنی معتبر می باشد0
نظر به اینکه ، کارشناس اجرت المثل را ماهیانه 180 ریال معین نموده و هیچ اعتراضی از طرفین بر این نظر نشده است و خوانده نیز هیچگونه دلیلی که ادعاء مشارالیه را دائر به پرداخت اجرت المثل اثبات نماید به دادگاه تقدیم ننموده است ، لذا دعوی ظاهرا" به نظر صحیح می رسد و خوانده محکوم می شود که مبلغ یکهزار وهشتاد ریال بابت اجرت المثل زیرزمین مور تقاضا از1/1/1333 الی 1/7/1333 به اضافه یکصد ریال از سال 33و 156 بابت هزینه دادرسی و حق الزحمه به خواهان بپردازد0 رای غیابی و قابل واخواهی است 0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

134
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5
تاریخ تصویب :
1333/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :