جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


رای دادگاه
نظر به اینکه ، مالکیت خواهان نسبت به دو سهم از پنج سهم ششدانگ پلاک شماره 5664 به موجب رونوشت مصدق سند مالکیت پیوست پرونده و همچنین استیفاء خوانده از منافع پلاک مزبور با توجه به لایحه مورخه 31/1/1334 و سایر اقاریر خوانده در پرونده امر به نظر می رسد0
نظر به اینکه ، به موجب مستفاد از ماده 947 و948 قانون مدنی زوجه حقی بر اجرت المثل اعیان زوج ندارد و فقط می تواند در صورت امتناع ورثه از اداء قیمت ابنیه حق خود را از عین استیفاءنماید0
نظر به اینکه ، کارشناس منتخبه اجرت المثل سهمی خواهان را در زمان مورد مطالبه ماهیانه 240 ریال معین نموده است و هیچ موجبی برای تجدیدکارشناسی و یا ابطال نظر مزبور وجود ندارد وهیچگونه دلیلی که پرداخت اجرت المثل را اثبات نماید به دادگاه تقدیم نشده است لذا دعوی بنظر صحیح می رسد و خوانده محکوم می شود که مبلغ سه هزار وسیصد وشصت ریال بابت اجرت المثل دو سه از 5 سهم پلاک شماره 5664 از تارخی بهمن ماه 32 تا آخر اسفندماه 33 بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد و سه ریال بابت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس در حق خواهان بپردازد0 رای حضوری و پژوهش پذیراست 0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

134
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6
تاریخ تصویب :
1334/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :