جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


رای دادگاه
نظر به رونوشت مصدق اسناد مالکیت ضممیه که به موجب آن خواهان مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ پلاک شماره 3660 می باشد و این که به موجب سند رسمی اجاره تصرفات خوانده در پنج دانگ پلاک مزبور از 1/7/133 الی 6/1/1334 محرز است و بنابراین یک ششم از مقدارمورد تصرف خوانده به خواهان تعلق دارد0
نظر به اینکه ، سند رسمی سابق الذکر به هیچ وجه دلالت بر تصرفات خوانده در ششدانگ اطاقها و دکان مورد اجاره و استیفاء نامبرده از برق شماره 6594 مورد ادعای خواهان ندارد، و دادنامه شماره 317442/3/33 اداره تعدیل ، گرچه از حیث تعیین میزان اجرت المثل بر علیه خوانده قابل استناد است ، ولی از جهت مقدار و کیفیت استیفاء نامبرده از پلاک موضوع دعوی تاثیری ندارد0
نظر به اینکه ، به موجب دادنامه فوق اجاره یک دانگ دکان بی برق ماهیانه 80 ریال و یکدانگ خانه بی برق 185 تعیین شده است وبا توجه به نسبتی که اداره تعدیل بین اجاره یکدانگ وکل پلاک قائل شده و نظر به مقدار مالکیت خواهان از میزان مورد تصرف خوانده میزان استحقاق وی از اجرت المثل یک ماه دکان 50/66 ریال واز خانه 154 ریال و کلا"50/220 ریال خواهد بود0 لذا خوانده محکوم می شود که وجوه زیر را در حق خواهان بپردازد0
1 مبلغ یکهزار و سیصد و شصت و هفت ریال بابت اجرت المثل از 1/7/1333 الی 6/1/01334
2 مبلغ سی و چهار ریال بابت حق الوکاله وکیل و50/59 ریال بابت هزینه دادرسی رای غیابی و قابل واخواهی است 0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

134
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
7
تاریخ تصویب :
1334/01/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :