جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


رای دادگاه
نظر به اینکه ، مالکیت خواهان نسبت به پلاک شماره 2/2090 که بر طبق مفاد رونوشت سند مالکیت تقدیم شده از تاریخ 3/2/31 به نظر محرز است ، و در این خصوص اختلافی بین طرفین وجود ندارد0
نظر به اینکه ، مطابق صورتمجلس اجرائی مورخ 27/6/1338 مسلم است که در آن تاریخ خوانده پلاک موضوع دعوی را در تصرف داشته ودراثر حکم دادگاه تعدیل مامور اجرا آن را جز یک باب اطاق سمت شرقی تخلیه نموده است ، و بنابراین انتهاء تصرفات خوانده در سه باب از اطاقهای پلاک 20/2090 و ادامه آن در اطاق سابق الذکر به گزارش مامورین رسمی اجرا مستند می باشد0
نظر به اینکه ، گرچه تاریخ شروع تصرف خوانده را شهود قضیه به طور مختلف ذکر نموده اند ولی قدر متیقن این است که خوانده لااقل از ابتداء سال 32 ملک خواهان را کلا" در تصرف داشته است 0
نظر به اینکه ، کارشناس منتخب دادگاه جمع اجرت المثل ششدانگ پلاک 2/2090 را در مدت مورد مطالبه ماهیانه یکهزارریال واجرت المثل اطاقی را که اثاثیه خوانده در آن است ماهیانه یکصد وپنجاه ریال معین نموده ، و هیچ ایراد موجهی بر این نظر نشده است ، وبنابراین پس از کسر مبلغ بیست هزار ریالی که خوانده پرداخته و مورد قبول خواهان واقع شده است جمعا" مبلغ چهل وهشت هزار و نهصد ریال تا تاریخ 27/6/38 از بابت بدل منافعی که خوانده استیفاء نموده باقی مانده است 0
نظر به اینکه ، به موجب مستفاد از روح مواد 46و129قانون آئین دادرسی مدنی ، یکی از شرایط لازم اقامه دعوی این است که حقوق خواهان در تاریخ تقدیم دادخواست منجزا" ایجاد شده باشد، و به همین جهت دادگاه باید با توجه به همین مبلغ صلاحیت خود را تشخیص دهد و به دلائل تقدیم شده رسیدگی کند، نمی تواند تا پایان دادرسی به دلائلی که استحقاق خواهان را در جریان دعوی اثبات می کند و به دلائلی که احیانا" خوانده نیز در مقام دفاع از ادعاء به دادگاه تقدیم می کند توجه نماید و مفاد شق 3 ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی که مطالبه اجاره زمان جریان دادرسی نخستین را در مرحله پژوهش تجویز کرده این موضوع را تائید می نماید0
نظر به اینکه ، در ماده 117 قانون آئین دادری مدنی ، ازدیاد خواسته فقط تا جلسه اول دادرسی اختصاری که تاریخ شروع رسیدگی به دلائل طرفین است تجویز شده ، و بنابراین دادگاه فقط می تواند نسبت به مقدار استحقاق خواهان در مورد اطاق مذکور تاتاریخ 14/10/1338 رسیدگی نماید و جمع مبلغ اجرت المثل این اطاق از27/6/1338 تا 14/10/1338 به ماخذ ماهیانه 150 ریال مبلغ پانصد و سی وپنج ریال خواهدشد0
بنا به مراتب مذکور، خوانده محکوم می شود که وجوه زیر را به خواهان بپردازد0
1 مبلغ 49435 ریال بابت اصل خواسته
2 مبلغ 321 ریال بابت هزینه دادرسی و600ریال دستمزدکارشناسی و نسبت بقیه خواسته خواهان محکوم به بی حقی می گردد و در مورد مطالبه اجرت المث یک باب اطاق از14/10/1338 تا تاریخ صدور حکم قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود0 رای پژوهش پذیر است 0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

134
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8
تاریخ تصویب :
1338/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :