جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


رای دادگاه
نظر به اینکه ، به تمام اجرائیه های مورخ نزاع به استناد اجاره نامه های رسمی شماره 2137129/5/1332 صادر شده و به موجب متن سند مذکور، مستاجر بعد از فسخ یا انقضاء مدت مادام که عین مستاجره را در تصرف دارد، باید اجرت المثل را به میزان اجاره بهای مقرر بین طرفین به موجر بپردازد، و بنابراین خواهان ، چه ازنظرمقررات ماده 494 قانون مدنی و چه از لحاظ قرارداد مورد استناد، بعد از تخلیه عین مستاجره تعهدی نسبت به پرداخت اجرت المثل ندارد0
نظر به اینکه ، از مفاد سند اجاره چنین استبناط می شود که قید اخذ رسید کتبی از موجر جزء تعهدات و الزامات شخص نامبرده است که باید در قبال تحویل عین مستاجره رسیدکتبی بدهد، واین شرط به هیچ وجه نمی تواند احیانا" خودداری مالک از دادن رسید موجب اشتغال ذمه مستاجر قرار دهد، و قانونا" نیز شهادت شهود برای اثبات عمل خارجی تحویل و تخلیه قابل قبول خواهد بود0
نظر به اینکه ، گرچه اظهارات شهود اقامه شده نسبت به تاریخ تخلهی متفاوت است : بدین معنی که بعضی تارخی تخلیه را پنج سال قبل به طور کل ، و عده ای در بهار و عده دیگر در پائیز و یکی از شهود نیز چهار یا پنج سال قبل ذکر نموده اند، ولی چون قدر متیقن از مفاد گواهی آنان این است که عین مستاجره در تاریخ 31/3/1334 (یعنی روز آخربهار) از طرف خواهان تخلیه و تسلیم خوانده شده بوده است ، با توجه به مفاد اظهارات شهود و سایر قرائت قضیه ، از جمله اینکه خوانده با وجود صدور حکم بر تخلیه عین مورد نزاع از ید خوانده تقاضای صدور اجرائیه ننموده است ، و شهود معرفی شده از طرف شخص وی نیز اظهارات خواهان را تایید نموده اند، به نظردادگاه مسلم است که در تاریخ مذکور دکان مورد نزاع در تصرف شخص خوانده بوده است 0
نظر به اینکه ، از مفاد اظهارات گواهان طرفین و مخصوصا" اختلاف گوییهای آنان ادعاء خواهان نسبت به تخلیه عین مستاجره قبل از تاریخ 31/3/1334 به نظر مقرون به صحت نمی رسد لذاحکم برابطال اجرائیه شماره م /1 9195 به مبلغ 9750 ریال اجرت المثل از8/6/1334 الی 24/1/1336 و 1133 ریال از اجرائیه شماره م /86951 صادر و اعلام می شود نسبت به تقاضای ابطال اجرائیه های شماره م /4 2846 و م/ 27744 و م /27884 و م /85074 و م /85331و م / 86951 بقیه مبلغ اجرائیه خواهان محکوم به بی حقی می شود0 ضمنا" خوانده محکوم است که مبلغ 0000 بابت حق الوکاله وکیل و0000 بابت هزینه دادرسی به خواهان بپردازد0 رای حضوری و پژوهش پذیر است 0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

134
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
10
تاریخ تصویب :
1334/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :