جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.تاریخ 19/10/71 شماره دادنامه 213 کلاسه پرونده 71/185

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیئت عمومی :باتوجه به عوامل وضوابط مندرج دربند3مصوبه مورخ 6/5/58 هیئت وزیران درموردمعافیت مشمولین دیپلمه وعادی واینکه ملاک عمل برای معافیت تحصیلات وسن مشمول درزمان تصویب مصوبه می باشدوعنوان دانشجوئی بااخذمعافیت تحصیلی مانع ازشمول مصوبه نسبت به واجدین شرائط نمی گرددبنابراین دادنامه شماره 209مورخ 10/4/41صادره ازهیئت تجدید نظردیوان عدالت اداری که درمقام تاییدرای شماره 129-21/2/71صادره از شعبه ششم دیوان صادرگردیده است مطابق بااصول وموازین قانونی تشخیص می گردد.این رای وفق قسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری درموارد مشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه لازم الاتباع می باشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/71/185 22/12/1371
تاریخ 19/10/71 شماره دادنامه 213 کلاسه پرونده 71/185

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای علیرضااحمدی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازهیئت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - هیئت تجدیدنظردیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/187موضوع تقاضای تجدیدنظراداره کل وظیفه عمومی ناجانسبت به دادنامه شماره 129-21/2/71صادره ازشعبه ششم دیوان درپرونده کلاسه 70/926طی دادنامه شماره 209-10/4/71چنین رای صادرنموده است ،نظربه اینکه ازطرف تجدیدنظرخواه اداره کل وظیفه عمومی ناجاایرادواعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی راایجاب نمایداقامه وابرازنگردیده وبرکیفیت رسیدگی و اصداردادنامه شماره 129مورخه 21/2/71صادره ازشعبه ششم ایرادشکلی بنظر نمی رسدبنابه مجموع مراتب مارالذکردادنامه بدوی تاییدمی شود.
ب - هیئت تجدیدنظردیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/724موضوع تقاضای تجدیدنظراداره نظام وظیفه عمومی تهران نسبت به دادنامه شماره 543 مورخه 25/7/71صادره ازشعبه نوزدهم ویوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 71/373طی دادنامه شماره 661-17/9/71چنین رای صادرنموده است چون شاکی برابرمحتویات پرونده درسال 1355بااستفاده ازمعافیت تحصیلی بعنوان دانشجوازکشورخارج ودرسال 1366بااخذلیسانس فارغ التحصیل گردیده مشمول مصوبه شورای انقلاب نبوده ولایحه اعتراضیه ازاین جهت موجه به نظرمی رسدلذا ضمن فسخ دادنامه شماره 543 -25/7/71صادره ازشعبه نوزدهم دیوان حکم به رد شکایت صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 14026 مورخ 16/2/1372

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
213
تاریخ تصویب :
1371/10/19
تاریخ ابلاغ :
1372/02/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :
تملك آپارتمانها