جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
قیدغیابی حکم درحکم درصورتی که مطابق قانون آن حکم قابل اعتراض نباشدمجوزقبول اعتراض نخواهدبود.
حکم شماره 249-6/2/28شعبه 8و1831-22/10/25شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1831
تاریخ تصویب :
1328/02/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :