جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگردعوی اقامه شده ازمصادیق دعاوی تجاری بوده نهایت برخلاف ترتیب ومقررات بنحوعادی جریان یافته باشدصرف این جریان دعوی مزبورراازغیر عادی بودن خارج نمی نمایدتامشمول ماده 170قانون آئین دادرسی مدنی گرددو نتوان حکم صادردرغیاب پژوهشخواه راقابل اعتراض دانست .
حکم شماره 482-3/2/26شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
482
تاریخ تصویب :
1326/02/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :