×

اصلاح اساسنامه سازمان عمران و بهسازی شهری

اصلاح اساسنامه سازمان عمران و بهسازی شهری

اصلاح-اساسنامه-سازمان-عمران-و-بهسازی-شهری
شماره 38836/ت 25362ه 23/8/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/1726 مورخ 7/4/1380 وزارت مسکن وشهرسازی و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمین شهری - مصوب 1366 - تصویب نمود:
ماده (5) اساسنامه سازمان عمران و بهسازی شهری ، موضوع تصویبنامه شماره 20/53610/ت 17092 مورخ 23/2/1376 بشرح زیراصلاح می شود:
ماده 5- سرمایه ثابت و متغیر شرکت که کلا" متعلق به دولت می باشد بشرح زیر است :
الف - سرمایه ثابت شرکت ده میلیارد (000/000/000/10) ریال است که به یکهزار سهم ده میلیون (000/000/10) ریالی تقسیم و از محل بهای رسمی اراضی دولتی واگذار شده به شرکت ، تامین شده است
ب - سرمایه متغیر شرکت عبارت است از مابه التفاوت وجوه حاصل از تبدیل و واگذاری اراضی دولتی که در دفتر مخصوص ثبت و هر 2 سال یکبار معادل آن سرمایه ثابت شرکت افزایش می یابد.)
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 2566/21/80 مورخ 17/8/1380 شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است 0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : اساس نامه

شماره انتشار : 16527

تاریخ تصویب : 1380/07/29

تاریخ ابلاغ : 1380/09/03

دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.