×

تصویبنامه راجع به تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان فارس

تصویبنامه راجع به تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان فارس

تصویبنامه-راجع-به-تغییرات-و-اصلاحات-تقسیماتی-در-استان-فارس

وکیل


شماره 13830/ت 24743ه 21/8/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 18/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 19063/42/4/1 مورخ 31/2/1380 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان فارس تصویب نمود:
الف :
1- دهستان مشکان به مرکزیت روستای مشکل مستمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 000/250/1 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیات دولت می باشد در تابعیت بخش پشتکوه در شهرستان نی ریز ایجاد و تاسیس گردد.
1- آثار سنگی نقارخانه 2- اسلام آباد 3- اکبرآباد 4-باغ بادام 5- باقرآباد 6- بالاشهر 7- برج سیف ا000 8- پیش ده 9- تلمبه راحتی 10- تلمبه صداقت 11- تلمبه میرزاپور 12- چالنگ 13- چاه بر 14- چاه ولی 15- چشمه چنار 16- چمن بیدو 17- دهنو 18- دهو 19-دهوسیاه 20-سرسبز 21- سیرج 22- شهرک شاهد 23- شهریار تبرزنان 24- شهید رجایی 25- غلامحسین جامی 26- قرجه 27- قطب آباد 28- قنات بالاشهر 29- کربزه 30- کشوری 31- کوره آهک پزی کریمی 32- کهنو 33- گله داری بابازاده 34- محمودآباد 35- مزرعه معدن 36- مزرو 37- مشکان 38- نی ریش
2- بخش قرویه به مرکزیت روستای قطرویه از ترکیب دهستانهای قطرویه و ریزآب در تابعیت شهرستان نی ریز ایجاد و تاسیس گردد. ب :
1- روستاها، مزارع ومکانهای راشک ، بالا، راشک پائین ، قلعه سنگی ، نیوار سفلی ، نیوارعلیا، سهوک برگکی ، چهارقاشی ، خدادادی ، چشمه دره ، چشمه دزدان ، کلگه ، عل آباد، آبشار عل آباد وحبیب آباد از دسهتان دشمن زیاری بخش دشمن زیاری شهرستان ممسنی منتزع و به دهستان همایجان بخش مرکزی شهرتسان سپیدان الحاق گردد.
2- مرکز دهستان خفری از توابع بخش مرکزی شهرستان سپیدان از روستای بهرغان به روستای جوز کنگری منتقل گردد.
3- دهستان شش پیر به مرکزیت روستای بهرغان مشتمل بر روستاها مزارع و مکانهای زیرمطابق نقشه 000/250/1 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیات دولت می باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان سپیدان ایجاد و تاسیس گردد.
1- انگره 2- باغات ساران 3- برشنه 4- بلی زار 5- بهرغان 6- بهشت مکان 7- بیدحرکت 8- پرورش ماهی شرکت تکاپو 9- جدول نوحضرتی 10- جورگ 11- چشمه انجیر 12- چشمه زرشک 13- حسین آباد 14- دلخان 15- ساران سفلی 16- ساران علیا 17- سراب کهکران 18- سرتنگ 19- سعلکی 20- شش پیر 21- شیربابا 22- قلعه عالی 23- قلعه عبدا000 24- گله گاه 25- کوشکک 26- کهکران 27- گردن داسی 28- گشنگان 29- گله دانی روحانی 30- گوسیاه 31- مورکش 32- موروزه 0
4- دهستان سرناباد به مرکزیت روستای شاه محمدی مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 000/250/1 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیات دولت می باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان سپیدان ایجاد و تاسیس گردد.
1- اردشیری سفلی 2-اردشیر علیا 3- اردشیری وسطی 4-بردگلی 5- بردله 6- بزمک سفلی 7- بزمک علیا 8- پاتل 9- پاسگاه انتظامی سرناباد 10- پل خداآفرین 11- چشمه چهارقاشی 12- چشمه دره 13- چشمه دزردان 14- چشمه زیتون 15- چشمه سفید 16- حبیب آباد (اسلام آباد) 17-حسین آباد 18- خداخواست 19- خدادادی 20- دره سوسن 21- راشک سفلی 22- راشک علیا 23- سرداب رود 24- سرقنات 25- سون آباد 26- سهوک ( تنگ محمدرضا) 27- شاه محمدی 28- علی آباد 29- قلعه سنگی 30- کلگه 31- مرغدرای 20 شیراز 32- میرزامحمدی 33- نیوار سفلی 34- نیوار علیا
5- بخش همایجان به مرکزیت روستای ده پاگا از ترکیب دهستان های همایجان شش پیر و سرناباد در تابعیت شهرستان سپیدان ایجاد و تاسیس گردد.
ج :
1- مرز دهستانهای فتح آباد، هنگام و افزر از توابع بخش قیر و کارزین در شهرستان فیروزآباد مطابق نقشه 000/250/1 پیوست که ممهور به مهر دفتر هیات دولت می باشد اصلاح گردد.
2- بخش افزر به مرکزیت روستای شهرک جنوبی از ترکیب دهستان های افزر و زاخرویه در تابعیت شهرستان فیروزآباد ایجاد و تاسیس گردد.
3- شهرستان قیر وکارزین به مرکزیت شهر قیر از ترکیب بخشهای زیردر تابعیت استان فارس ایجاد و تاسیس گردد.
1-3- بخش مرکزی به مرکزیت شهر قیر شامل دسهتانهای هنگام ، فتح آباد و مبارک آباد و شهر فتح آباد.
2-3- بخش افزر0
د:
1- روستاها، مزارع ومکانهای چاه شور سفلی ، چاه شورعلیا، تخت آباد، میرحسینی ، چادران ، تل مردی ، خلیفه ها، آب سردو وقلعه فریدوناز دهستان وراوی بخش وراوی در شهرستان لامرد منتزع و به دهستان حومه در بخش مرکزی همین شهرستان الحاق گردد.
2- شهرستان مهر به مرکزیت شهر مهر از ترکیب بشخهیا زیر در تابیعت استان فارس ایجاد و تاسیس گردد:
1-2- بخش مرکزی به مرکزیت شهر مهر شالم دهستانهای مهر و اردوان 0
2-2- بخش وراوی 0
3-2- بخش گله دار0
با تصویب محدوده دهستانهای مندرج در بندهای الف - 1، ب 3وب 4 این تصوب نامه چنانچه روستاها، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرچ در نقشه و کروکی های پیوست و در محدوده آن ملاجظه شود و یا درآینده در آنها به وجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16527

تاریخ تصویب : 1380/02/31

تاریخ ابلاغ : 1380/09/03

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.