×

آئین نامه اجرائی انتشار چهارصد میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند (د) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور

آئین نامه اجرائی انتشار چهارصد میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند (د) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور

آئین-نامه-اجرائی-انتشار-چهارصد-میلیارد-ریال-اوراق-مشارکت-موضوع-بند-(د)-تبصره-(40)-قانون-بودجه-سال-1380-کل-کشور
شماره 38727/ت 25130ه 22/8/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 22/7/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1729/82-7254/105 مورخ 29/5/380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، آئین نامه اجرایی انتشار چهارصد میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند(د) تبصره یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- وزارت جهاد کشاورزی می تواند برای ادامه طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن جهت احداث تاسیسات زیر بنایی ، ایجاد واحدهای تولیدی (شکر، خوراک دام ، فیبر نیمه فشرده ، الکل ، خمیرمایه ) همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام طرح از محل منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و تلفیق آن با منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت شکر واحدهای چغندری و نیشکری از تسهیلات بانکی و سایر منابع استفاده نماید.
ماده 2- به بانک مرکزی اجازه داده می شود ضمن انتخاب بانک عامل (کارگزار) نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت تا مبلغ چهارصد میلیارد ریال حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه ، از طریق بانک عامل (کارگزار) اقدام نماید.
وجوه حاصل از فروش اوراق یاد شده به حساب جاری ویژه ای که برای این منظور و به نام خزانه نزد بانک عامل (کارگزار) افتتاح می شود واریز می گردد.
ماده 3 - وجوه واریز شده به حساب خزانه داری کل طبق شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی ذیربط وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص و هزینه خواهد شد.
ماده 4 - هیاتی مرکب از وزیر امور اقتصادی ودارایی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی ایران تاریخ انتشار هر سری ، مدت ، انواع اوراق مشارک ، حق عاملیت ،نحوه بازخرید اوراق قبل از سررسید و تسویه حساب ، نحوه انتقال به غیر در بازار بورس و سایر جزییات مربوط به اوراق مشارکت موضوع ماده (1) این آئین نامه را تعیین می نماید.
ماده 5 - تهیه و انتشار اوراق موضوع این مصوبه موکول به اجرای مفاد مواد (5) ، (7) ، (15) ، (16) و (17) تصویبنامه شماره 31242/ت 19961ه مورخ 9/6/1377 هیات وزیران می باشد.
ماده 6- با توجه به ماهیت و زمان بازگشت سرمایه در این قبیل طرحها، سود علی الحساب این اوراق هفده درصد17%) تعیین می شود که هر سه ماه یکبار به دارندگان اوراق پرداخت می گردد.
اوراق مشارکت با امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی انتشار می یابد و ارزش و تعداد قطعات آنها توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
ماده 7 - وزارت جهادکشاورزی از طریق شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی آن تمهیدات لازم را برای تامین هزینه های مربوط به تبلیغ ، کارگزاری ، حسابرسی و انتشار اوراق مشارکت از محل منابع شرکت مذکور و یا منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت معمول می دارد واز طریق بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت می نماید.
ماده 8 - بانک مرکزی موظف است در جهت تضمین اصل و سود متعلق به اوراق مشارکت به عموم از طریق بانک عامل (کارگزار) اقدام نماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقابل اعتبارات لازم جهت پرداخت سودعلی الحساب در هر دوره و ضمانتهای لازم جهت بازخرید اوراق مشارکت در سررسید و سود متعلق به آن را تامین و به بانک مرکزی ارائه نماید.
ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با بانک مرکزی ، نسبت به تامین و پرداخت سودعلی الحساب اوراق مشارکت در مقاطع سه ماهه به دارندگان اوراق از طریق بانک عامل (کارگزار) اقدام نماید و همزمان مبالغ پرداختی بابت سودعلی الحساب طرح را به دستگاه اجرایی ذیربط اعلام کند.
ماده 10 - سازمان حسابرسی به عنوان امین موضوع این آئین نامه تعیین می گردد تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصارف وجوه اوراق در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به تعیین سود قطعی اوراق مشارکت طرح اقدام کند.سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداخت شده در طی مدت اوراق مشارکت از اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالیانه کل کشور فصل کشاورزی تامین و درخاتمه مدت اوراق مشارکت طرح پرداخت خواهد شد.
ماده 11 - بانک عامل (کارگزار) موظف است در صورت تمایل بعضی از دارندگان اوراق مشارکت در جهت فروش اوراق خود قبل از انقضای سررسیدآن ، نسبت به بازخریداوراق به مبلغ اسمی آن و با محاسبه سودعلی الحساب متعلق در تاریخ بازخرید اقدام کند و در مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار لازم جهت اوراق بازخرید شده را در اختیار بانک عامل قرار می دهد.
ماده 12 - کل اوراق مشارکت توسط بانک عامل (کارگزار) در یک نبوت و در ظرف مدت معین به عموم عرضه خواهد شد.
ماده 13 - سودعلی الحساب نوبت اول اوراق مشارکت موضوع این آئین نامه در صورت عدم امکان تامین در بودجه سال جاری از محل منابع حاصل از فروش اوراق تامین و پرداخت می گردد و متعاقبا" سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این مبلغ را ضمن درج در موافقتنامه ، در بودجه سال بعد منظور و به دستگاه اجرایی بازپرداخت می نماید
ماده 14- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با فراهم نمودن تمهیدات لازم مطابق آئین نامه مربوط به پذیرش اوراق مشارکت در بورس ، اوراق مذکور در این آئین نامه را به بورس ارائه نماید.
ماده 15- این آئین نامه از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16527

تاریخ تصویب : 1380/07/22

تاریخ ابلاغ : 1380/09/03

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت جهاد كشاورزی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.