×

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی

قانون-الحاق-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-به-کنوانسیون-تاسیس-سازمان-جهانی-مالکیت-معنوی

وکیل


شماره 1320-ق 30/7/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 51537/16486 مورخ 29/1/1380 دولت در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 4/7/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 35089 5/8/1380
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/7/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1320- ق مورخ 30/7/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شودبه کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضاء شده دراستکهلم به تاریخ چهاردهم جولای 1967 میلادی برابر با بیست و چهارم تیر ماه سال 1346هجری شمسی و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر1979میلادی برابر با هفتم آبان ماه سال 1358 هجری شمسی مشتمل بر یک مدقمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست ملحق شده اسناد مربوط را تسلیم نماید .
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضاء شده دراستکهلم به تاریخ چهاردهم جولای 1967 میلادی برابر با بیست و چهارم تیر ماه سال 1346 هجری شمسی و اصلاحی بیست هشتم اکتبر 1979 میلادی برابر با هفتم آبانماه سال 1358 هجری شمسی طرفهای متعاهد،
با تمایل به مشارکت در تفاهم و همکاری بهتر بین دولتها در جهت منافع مشترک بر اساس احترام حاکمیت و برابری آنها،
با تمایل به ارتقای حمایت از مالکیت معنوی در سراسر دنیا ، به منظور تشویق فعالیت خلاق ،
با تمایل به روز کردن وکارائی بیشتر مدیریت اتحادیه هائی که در زمینه های حمایت مالکیت صنعتی ، به حمایت از آثار ادبی و هنری تاسیس شده اند با رعایت احترام کامل نسبت به استقلال هر یک از اتحادیه ها ، بشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- تاسیس سازمان
بدین وسیله سازمان جهانی مالکیت معنوی ایجاد می شود .
ماده 2- تعاریف
از نظر این کنوانسیون :
1- (سازمان ) به معنی سازمان جهانی مالکیت معنوی می باشد
2- منظور از (دفتر بین المللی ) دفتر بین المللی مالکیت معنوی می باشد .
3- منظور از (کنوانسیون پاریس ) کنوانسیون امضاء شده درسیستم مارس 1883 برابر با اول فروردین سال 1262 هجری شمسی با اصلاحات به عمل آمده برای حمایت از مالکیت صنعتی است.
4- منظور از(کنوانسیون برن ) کنوانسیون امضاء شده در نهم سپتامبر1886 برابر نوزدهم شهریور ماه سال 1265 هجری شمسی با اصلاحات به عمل آمده برای حمایت از آثار هنری و ادبی می باشد .
5- (اتحادیه پاریس ) اتحادیه بین المللی است که توسط کنوانسیون پاریس تاسیس شده است.
6-(اتحادیه برن ) اتحادیه بین المللی است که توسط کنوانسیون برن تاسیس شده است.
7- منظور از (اتحادیه ها) اتحادیه پاریس ، اتحادیه های ویژه و موافقتنامه های تنظیم شده در خصوص آن و نیز اتحادیه برن و هر گونه موافقتنامه بین المللی دیگری است که به منظور پیشبرد حمایت از مالکیت معنوی تنظیم شده و اجرای آن از سوی سازمان براساس بند(3) ماده (4) تقبل شده است.
8 - (مالکیت معنوی ) شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود:
- آثار ادبی ، هنری و علمی ،
- نمایش های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده ، برنامه های رادیوئی ،
- اختراعات در کلیه زمینه های فعالیت انسان ،
- کشفیات علمی ،
- طراحی های صنعتی ،
- علائم تجاری ، علائم خدماتی ، نامهای تجارتی وعناوین ،
- حمایت در برابر رقابت نامطلوب ،
- و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی ، علمی ، ادبی و هنری می باشد .
ماده 3- اهداف سازمان
اهداف سازمان عبارتنداز:
1- پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضاء با همکاری هر سازمان بین المللی دیگر0
2- تامین همکاری های اداری میان اتحادیه ها0
ماده 4- وظایف
سازمان به منظور دستیابی به اهداف مندرج در ماده (3) ازطریق نهادهای مربوط و با حفظ صلاحیت هر یک از اتحادیه ها بشرح زیرعمل می نماید:
1- ارتقاء توسعه تدابیر پیش بینی شده برای تسهیل حمایت موثر از مالکیت معنوی در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی دراین زمینه ،
2- انجام وظایف اداری اتحادیه پاریس ، اتحادیه های ویژه ای که در رابطه با این اتحادیه تاسیس شده اند و اتحادیه برن ،
3- قبول یا شرکت در اجرای هرگونه موافقتنامه بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت معنوی تنظیم شده باشد،
4- تشویق انعقاد قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقاء حمایت از مالکیت معنوی ،
5- پیشنهاد همکاری به کشورهائی که خواهان کمکهای حقوقی - فنی در زمینه مالکیت معنوی می باشند،
6- جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت معنوی و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه ومبادرت به چاپ نتایج به دست آمده ،
7- حمایت از خدماتی که حمایت بین المللی مالکیت معنوی را تسهیل می کند و در صورت اقتضاء اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن ،
8- انجام هر گونه اقدام مقتضی دیگر0
ماده 5- عضویت
1- هر کشوری که عضو یکی از اتحادیه ها نباشد، می تواند به عضویت سازمان درآید، مشروط بر آنکه :
ی - عضو سازمان ملل متحد یا هر موسسه وابسته به سازمان یاد شده یا آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری باشد، یا
دو- از طرف مجمع عمومی به منظور عضویت در این کنوانسیون دعوت شده باشد .
ماده 6- مجمع عمومی
1-
الف - مجمع عمومی شامل کشورهای عضو این کنوانسیون که عضو هر یک از این اتحادیه ها هستند، می باشد .
ب - دولت هر کشور از طریق یک نماینده که می تواند توسط نمایندگان جایگزین ، مشاوران یا کارشناسانی یاری شود، نمایندگی خواهد داشت.
پ - هزینه های هر هیات نمایندگی بر عهده دولتی است که آن را منصوب می کند .
2- مجمع عمومی باید:
یک - مدیرکل را بر اساس معرفی کار گروه هماهنگی منصوب نماید .
دو- گزارشهای مدیرکل را در مورد سازمان بررسی و تائید کرده و تمامی دستورهای لازم راا به او بدهد .
سه - گزارشها و فعالتیهای کار گروه هماهنگی را بررسی وتایید نموده و رهنمود مربوط را بدهد .
چهار- بودجه دوساله هزینه های مشترک اتحادیه ها را تصویب نماید .
پنج - تدابیر پیشنهادی مدیر کل را در مورد اجرای موافقت نامه های بین المللی پیش بینی شده در بند (3) ماده (4)تصویب نماید
شش - مقررات مالی سازمان را وضع نماید .
هفت - زبانهای مربوط به امر کاری دبیرخانه را با درنظرگرفتن عرف سازمان ملل متحد تعیین کند .
هشت - از کشورهای موضوع قسمت دوم بند (2) ماده (5) به منظور عضو شدن در کنوانسیون دعوت نماید .
نه - تعیین نماید که کدام کشورهای غیر عضو سازمان و کدام سازمانهای بین الدولی و بین المللی غیر دولتی ، مجاز خواهند بودتا در جلسات به عنوان ناظران شرکت کنند .
ده - هرگونه وظایف دیگری را که به موجب این کنوانسیون مقتضی است انجام دهد .
3-
الف - هر کشوری که عضو یک یا چند اتحادیه باشد، در مجمع عمومی دارای یک رای می باشد .
ب - حد نصاب مجمع عممی با یک دوم کشورهای عضو حاصل می گردد .
پ - با وجود مقررات قسمت (ب ) بالا، مجمع عمومی در صورتی که در هر جلسه تعداد نمایندگان کمتر از یک دوم اما مساوی یا بیشتر از یک سوم کشورهای عضو مجمع یاد شده حضور داشته باشند، می تواند اتخاذ تصمیم نماید . بااین حال تصمیمات مجمع عمومی به جز امور راجع به چگونگی عملکرد مربوط، تنها با حصول این شرایط قابل اجرا می باشد که دفتر بین المللی تصمیمات یاد شده را به کشورهای عضو مجمع که در جلسه حضور نداشته اند ابلاغ نموده و از آنان دعوت کند که در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ یاد شده رای یا امتناع خود را به طور کتبی اعلام نمایند . هرگاه در انقضای مهلت یاد شده تعداد کشورهائی که رای یا امتناع خود را بدین ترتیب اعلام نمودند، حداقل مساوی کشورهائی باشد که برای حصول حد نصاب جلسه حضور نداشتند، تصمیمات یاد شده به این شرط قابل اجراخواهد بود که اکثریت دو سوم آراء بدست آید .
ت - با رعایت مفاد قسمتهای (ث ) و (ج ) مجمع عمومی باید با اکثریت دو سوم آراء ، اتخاذ تصمیم نماید .
ث - تصویب اقدامات مربوط به اجرای موافقتنامه بین المللی پیش بینی شده در بند(3) ماده (4) مستلزم حصول اکثریت سه چهارم آراء می باشد .
ج - تصویب موافقتنامه با سازمان ملل متحد برابر مقررات مواد (57) و (63) منشور سازمان ملل متحد مستلزم اکثریت نه دهم آراء می باشد .
چ - انتخاب مدیر کل (جزء یک بند2) ، تصویب اقدامات پیشنهادی مدیر کل راجع به اجرای موافقتنامه های بین المللی (جزء پنج بند2) وتغییر مقر (ماده 10) مستلزم حصول اکثریت نه تنها در مجمع عمومی بلکه در مجمع اتحادیه پاریس و برن هم می باشد .
ح - رای ممتنع ، رای محسوب نمی شود .
خ - یک نماینده می تواند تنها نماینده یک کشور بوده و فقط به نام آن رای دهند .
4-
الف - مجمع عمومی هر دو سال تقویمی یک بار به دعوت مدیر کل جلسه عادی تشکیل خواهد داد .
ب - مجمع عمومی جلسه فوق العاده خود را به دعوت مدیرکل یابه درخواست کار گروه هماهنگی و یا به تقاضای یک چهارم کشورهای عضو مجمع تشکیل خواهد داد .
پ - جلسات مجمع در مقر سازمان تشکیل می شود .
5- دولتهای عضو این کنوانسیون که عضو هیچیک از اتحادیه ها نیستند، مجاز خواهند بود در جلسات مجمع عمومی به عنوان ناظران شرکت نمایند .
6- مجمع عمومی آئین نامه داخلی خود را تصویب خواهد نمود .
ماده 7- اجلاس
1-
الف -اجلاسی مشتمل بر کشورهای عضو این کنوانسیون ،اعم ازاینکه اعضای یکی از اتحادیه ها بوده یا نباشند، تشکیل می گردد .
ب - دولت هر کشوری از طریق یک نماینده که می تواند توسط نمایندگان جایگزین ، مشاوران یا کارشناسانی یاری شود، نمایندگی خواهد داشت.
پ - هزینه های هر هیات نمایندگی به عهده دولتی است که آن را مصنوب می کند .
2- اجلاس :
یک - موضوع های کلی در زمینه مالکیت معنوی را بحث خواهندنمود و می تواند توصیه های مربوط به این موضوعها را با رعایت صلاحیت واستقلال عمل اتحادیه ها، تصویب نماید،
دو - بودجه دو ساله اجلاس را تصویب خواهد کرد،
سه - در حدود بودجه اجلاس ، برنامه دو ساله کمک فنی - حقوقی را تدوین خواهد نمود،
پنج - تعیین نماید که کدام کشورهای غیرعضو سازمان و کدام سازمانهای بین الدولی و بین المللی غیر دولتی مجاز خواهد بود تا در جلسات به عنوان ناظر شرکت کنند،
شش - هر گونه وظایف دیگری که به موجب این کنوانسیون مقتضی است ، انجام دهد .
3-
الف - هرکشور عضو دارای یک حق رای در اجلاس است.
ب - حد نصاب اجلاس با یک سوم کشورهای عضو حاصل می گردد .
پ - با رعایت مفاد ماده (17)، اجلاس با اکثریت دو سوم آراء اتخاذ تصمیم نماید .
ت - مبلغ سهمیه پرداختی کشورهائی که عضو این کنوانسیون بوده ولی عضو یکی از اتحادیه ها نمی باشند، فقط با رای نمایندگان آن کشورها تعیین می شود .
ث - را ی ممتنع رای محوسب نمی شود .
ج - یک نماینده می تواند تنهانماینده یک کشور بوده و فقط به نام آن رای دهد .
4-
الف - اجلاس جلسه عادی خود را به دعوت مدیر کل در محل مجمع و در همان زمان برگزاری مجمع عمومی برگزارمی نماید .
ب - اجلاس جلسه فوق العاده خود را به دعوت مدیرکل بنا به درخواست اکثریت کشورهای عضو تشکیل می دهد .
5- اجلاس آئین نامه داخلی خود را تصویب خواهد نمود .
ماده 8- کار گروه هماهنگی
1-
الف - کارگروه هماهنگ کننده ای مشتمل بر کشورهای عضو این کنوانسیون که اعضاء کار گروه اجرائی اتحادیه پاریس یا کارگروه اجرائی اتحادیه برن یا هر دو می باشند، تشکیل می گردد . بااین حال در صورتی ک هر یک از این کار گروههای اجرائی بیش از یک چهارم تعداد کشورهای عضو مجمع که آن را انتخاب کرده تشکیل گردد، کار گروه اجرائی از میان اعضایش ، کشورهائی را که عوض کار گروه هماهنگی خواهند بود تعیین خواهد نمود، به گونه ای که تعدادشان از یک چهارم یاد شده در بالا تجاوز نکند . بدیهی است کشوری که مقر سازمان در سرزمین آن قراردارد جزو یک چهارم یاد شده محسوب نخواهد شد .
ب - دولت هر کشور عضو کار گروه هماهنگی از طریق یک نماینده که می تواند توسط نمایندگان جایگزین ، مشاوران یا کارشناسانی یاری شود، نمایندگی خواهد داشت.
پ - هنگامی که کار گروه هماهنگی مسایلی را که به طورمستقیم مربوط به برنامه یا بودجه اجلاس و دستور جلسات خود بوده یا پیشنهادهائی را برای اصلاح این کنوانسین که موثر بر حقوق یا تعهدات کشورهائی که عضو این کنوانسیون بوده ، ولی عضو هیچیک از اتحادیه ها نمی باشند مورد بررسی قرار می دهد، در این صورت یک چهارم از چنین کشورهائی با همان حقوقی که کشورهای عضو آن کار گروه را دارا می باشند در جلسات کار گروه هماهنگی شرکت خواهند نمود . اجلاس د رهر جلسه عادی خود، این کشورها را تعیین می کند .
ت - هزینه های هر هیات نمایندگی به عهده دولتی است که آن را منصوب می کند .
2- چنانچه اتحادیه های دیگری که توسط این سازمان اداره می شوند بخواهند درکار گروه هماهنگی یاد شده نمایندگی داشته باشند، نمایندگانشان باید از میان کشورهای عضو کار گروه هماهنگی تعیین گردند .
3- کار گروه هماهنگی باید:
یک - به تشکیلات اتحادیه ها، مجمع عمومی ، اجلاس ،مدیر کل در مورد تمامی مسایل اداری مالی وسایر مسایل متضمن نفع مشترک برای دو یا چند اتحادیه ، یا یک یا چند اتحادیه وسازمان می باشند و به ویژه در زمینه بودجه هزینه های مشترک اتحادیه ها رهنمود ارائه دهد،
دو - پیش نویس دستور جلسه مجمع عمومی را فراهم کند،
سه - پیش نویس دستور جلسه و بنرامه و بودجه اجلاس را تنظیم نماید،
چهار- (حذف شده است )،
پنج - کمی قبل از پایان مهلت مدیریت مدیر کل یا در صورت خالی بودن پست یاد شده ، نامزدی را به منظور تصدی این پست به مجمع عمومی پیشنهاد نماید . چنانچه مجمع عمومی نامزد معرفی شده راانتخاب ننماید، کار گروه هماهنگی باید نامزد دیگری را تعیین کند . این روند باید تا انتخاب آخرین نامزد توسط مجمع عمومی تکرار گردد،
شش - هرگاه در فاصله دو جلسه مجمع عمومی ، پست مدیرکل خالی باشد، مدیر کل موقتی را تا روز تصدی مدیر کل جدید به شغل خود تعیین می نماید،
هفت - وظایف دیگری را که به موجب کنوانسیون به آن محول شده انجام دهد:
4-
الف - کار گروه هماهنگی جلسه عادی خود را هر دو سال یکبار بنا به دعوت مدیر کل تشکیل می دهد . این جلسه اصولا" در مقر سازمان تشکیل می گردد .
ب - کار گروه هماهنگی جلسه فوق العاده خود را بنا به دعوت مدیرکل یا به ابتکار شخص وی یا به درخواست رئیس یا یک چهارم اعضایش تشکیل می دهد .
5-
الف - هر کشوری ، خواه عضو یک یا هر دوکار گروه اجرائی یادشده در قسمت (الف ) بند (1) باشد، دارای یک رای در کارگروه هماهنگی خواهد بود .
ب - حد نصاب کار گروه هماهنگی با یک سوم کشورهای عضو حاصل می گردد .
پ - یک نماینده می تواندتنها نماینده یک کشور بوده و فقط به نام آن رای دهد .
6-
الف - کار گروه هماهنگی با اکثریت نسبی نظرات خود رابیان و تصمیمات خود را اتخاذ خواهد نمود . رای ممتنع رای محسوب نمی شود .
ب - حتی اگر اکثریت نبی بدست آمده باشد، هر عوض کار گروه هماهنگی می تواند فوری بعد از رای گیری ، بازشماری ویژه آراء رابه طریق زیر درخواست نماید:
دو فهرست جداگانه که یکی شامل اسامی کشورهای عضو کار گروه اجرائی اتحادیه پاریس و دیگری اسامی کشورهای عضو کار گروه اجرائی اتحادیه برن است ، تنظیم گردد . رای هر کشور باید در مقابل نام خود در هر فهرست به طور مشخص نوشته شود . در صورتی که این بار شماری ویژه نشانگر این باشد که اثریت نسبی آراء در هیچ یک از فهرستها به دست نیامده است ، پیشنهاد مطروح ، تصویب نشده محسوب می گردد .
7- هر کشور عضو سازمان که عضو کار گروه هماهنگی نباشد، می تواند از سوی ناظرانی که حق شرکت در مباحث را بدون حق رای دارند، نمایندگی داشته باشد .
8- کارگروه هماهنگی آئین نامه داخلی خود را تدوین می نماید .
ماده 9- دفتر بین المللی
1- دفتر بین المللی توسط مدیر کل اداره شده و دو یا چند معاون ، وی را یاری می نمایند .
3- مدیر کل برای یک دوره معین که نباید کمتر از شش سال باشد انتخاب می گردد . انتخاب مجدد وی برای دوره های معین امکان پذیر می باشد . مدتهای مربوط به انتخاب اولیه و انتخاب احتمالی بعدی و همچنین سایر شرایط انتخاب توسط مجمع عمومی تعیین می گردد .
4-
الف - مدیر کل بالاترین مقام اداری سازمان است.
ب - مدیر کل نماینده سازمان می باشد .
پ - مدیرکل گزارش خود را در مورد امور داخلی و خارجی سازمان به مجمع تقدیم نموده ، به دستورهای مجمع در آن امور عمل خواهد نمود .
5- مدیر کل پیش نویس برنامه و بودجه و همچنین گزارشهای دوره ای مربوط به فعالتیها را تهیه و تنظیم کرده ، آنها را به دولتهای کشورهای ذینفع و همچنین تشکیلات اتحادیه هاو سازمان ارسال می نماید .
6- مدیر کل و یکی از کارکنان منتخب وی ، بدون داشتن حق رای در تمام جلسات مجمع عمومی ، اجلاس ، کار گروه هماهنگی دیگر یا گروه کاری ، شرکت خواهد نمود . مدیر کل یا یکی از کارکنان منتخب وی سمت دبیر تشکیلات یاد شده را به عهده خواهد داشت.
7- مدیر کل برای اجرای کارآمد وظایف دفتر بین المللی ، کارمندان لازم را منصوب می نماید . نامبرده معاونان مدیر کل راپس از تائید کارگروه هماهنگی منصوب می دارد . شرایط استخدام به موجب مقررات کارکنان که بنا به پیشنهاد مدیرکل به تائید کار گروه هماهنگی می رسد، تعیین می گردد . در استخدام کارکنان و تعیین شرایط خدمت ، ضرورت تامین بالاترین معیارهای کارائی ، صلاحیت و صداقت آنان باید مورد توجه کامل قرار گیرد . در این مورد باید به اهمیت واستخدام کارکنان بر مبنای توزیع جغرافیائی ، تااندازه امکان ، توجه شایانی نمود .
8- ماهیت وظایف مدیر کل وکارکنان صرفا" بین المللی می باشد . اشخاص یاد شده در انجام وظایف خود نبایداز هیچ دولت یامقام خارج از سازمان ، اقدام به اخذ دستنور کنند و یا دستوری را دریافت نمایند . ایشان باید از هر عملی که به موقعیت آنها به عنوان مقامهای بین المللی لطمه وارد می نماید، خودداری ورزند . هر کشور عضوی متعهد است که به ویژگی انحصاری بین المللی وظایف مدیر کل و کارکنان احترام گذاشته و تلاش نماید که آنان را درانجام وظایف خود تحث تاثیر قرار دهد .
ماده 10- مقر
الف - مقر سازمان در ژنو می باشد .
ب - انتقال مقر یاد شده می تواند تحت شرایط پیش بینی شده در قسمتهای (ت ) و(چ ) بند(3) ماده (6) صورت بگیرد .
ماده 11- امور مالی
1- سازمان ، دو بودجه جداگانه دارد: بودجه مربوط به هزینه های مشترک برای اتحادیه ها و بودجه مربوط به اجلاس 0
2- الف - بودجه هزینه های مشترک اتحادیه ها، شامل پیش بینی هزینه هائی است که متضمن نفع برای چندین اتحادیه است.
ب - این بودجه از منابع مالی زیر تامین می شود:
یک - حق عضویت اتحادیه ها مشروط بر اینکه میزان حق عضویت هر اتحادیه با در نظر گرفن منافع اتحادیه یاد شده در هزینه های مشترک توسط مجمع تعیین شود .
دو - هزینه های مربوط به خدمات انجام شده توسط دفتربین المللی که ارتباط مستقیمی با اتحادیه ها ندارد یا برای خدماتی که دفتر بین المللی در زمینه کمکهای فنی - حقوقی انجام داده دریافت نشده است.
سه - فروش انتشارات دفتر بین المللی که به طور مستقیم مربوط به هیچی یک از اتحادیه ها نمی باشد یاحق الامتیازهای مربوط به آنها
چهار- هدایا، اموال مورد وصیت و کمکهای مالی که عایدسازمان می شود، بجز موارید که در جزء چهار قمست (ب ) بند(3) پیش بنی شده است.
پنج - اجاره بها، بهره ها و دیگر درآمدهای متفرقه سازمان 0
3-
الف - بودجهاجلاس شامل پیشی بینی هزنیه های تشکیل جلسات اجلاس و هزینه برنامه های کمک فنی - حقوقی می باشد .
ب - بودجه یاد شده از منابع مالی زیر تامین می گردد:
ی - حق عضویتهای کشورهای عضو این کنونسیون که عضو هیچیک از اتحادیه ها نمی باشند .
دو- مبالغی که توسط اتحادیه ها به حساب بودجه یاد شده واریز گردیده مشروط به اینکه مجمع هر اتحادیه میزان سهمیه مربوط به آن ار تعیین نماید و همچنین هر اتحادیه از نظر مشارکت در بودجه آازدی عمل داشته باشد .
سه - مبالغی که از بابت خدمات انجام شده توسط دفتربین المللی در زمینه کمکهای فنی - حقوقی دریافت می شود .
چهار- هدایا، هبه وکمکهائی که برای اهدفا مندرج درقسمت (الف ) عاید سازمان می شود .
4-
الف - هر کشور عضو این کنوانسیون که عضو یکی از اتحادیه ها نباشد به منظور تعینی سهم خود در بوادجه اجلاس باید متعلق به یک طبق بوده و سهم سالانه اش را براساس شماره واحدهائی که در زیر آمده است پرداخت نماید:
10 طبقه الف
3 طبقه ب
1 طبقه پ
ب - هر یک از کشورها همزمان با اقدام پیش بینی شده دربند(1) ماد(14) طبقه ای که تمایل به قرار گرفتن در آن را دارد معرفی خواهد نمود . هر کشوری می تواند طبق را تغییر دهد . در صورتی که طبقه پائین تری انتخاب شود، کشور ذینفع باید مراتب را در یکی از جلسات عادی اجلاس مطرح نماید .چنین تغییری از آغازسال تقویمی بعد از جلسه قابل اجراء خواهد بود .
پ - میزان حق عضویت سالانه هر کدام از کشورهای یاد شده مبلغی خواهد بود که نسبت به آن با میزان کل حق مشارکت این کشورها در بودجه اجلاس ، همان نسبت موجود بین تعداد واحدهای آن کشور با تعداد کل واحدهای تمام کشورهای یاد شده می باشد .
ت - میزان مبلغ مشارکت باید در اول ژانویه هر سال پرداخت شود .
ث - در صورتی که بودجه قبل از آغاز دوره مالی جدید تصویب نشود، بودجه برابر مقرارت مالی در همان سطح بودجه سال گذشته خواهد بود .
5- هر کشور عضو این کنوانسیون که عضو هیچ یک از اتحادیه ها نبوده و با توجه به مقررات این ماده در پرداخت مبلغ سهم خود تاخیر داشته باشد، همچنین کشور عضو این کنوانسیون که عضو یکی از اتحادیه ها نبوده و با توجه به مقررات این ماده ، در پرداخت مبلغ سهم خود تاخیر داشته باشد، همچنین کشور عضواین کنوانسیون که عضو یکی از اتحادیه ها بوده و در پرداخت مبغل سهمیه خود به اتحادیه های یاد شده تعلل نماید، اگر مبلغ معوقه برابر یا بیشتر از جمع مبلغ حق عضویتهای دو سال کامل گذشته باشد، در هیچ یک از ارکان سازمان که عضو آن است ، حق رای نخواهد داشت. با این حال اگر تا زمانی که به نظر هر دام از این ارکان علت تاخیر از اوضاع و احوال استثنائی و غیر قابل اجتناب ناشی گردد، در این صورت کشور یاد شده می تواند حق رای خود را در ارگانهای یاد شده اعمال نماید .
6- حق الزحمه ها و هزینه های مربوط به خدمات فنی - حقوقی انجام از طریق دفتر بین المللی توسط مدیر کل تعیین و به کار گروه هماهنگی گزارش می شود .
7- سازمان می تواند با تصویب کار گروه هماهنگی ، هدایا، هبه و کمکهائی را که به طور مستقیم از طرف دولتها، موسسه های عمومی یا خصوصی ، انجمنها، یا اشخاص عادی پیشنهاد می شود قبول نماید .
8-
الف - سازمان تنخواه گراداتنی خواهد داشت که با پرداخت در یک نوبت توسط اتحادیه ها و هر کشور عضو این کنوانسیون که عضو یکی از اتحادیه ها نیست ، تشکیل می گردد . در صورت عدم تکافومنبع یاد شده افزایش خواهد یافت.
ب - میزان مبلغ پرداخت در یک نوبت هر اتحادیه و شراکت احتمالی آن در افزایش سرمایه به وسیله مجمع عمومی مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
پ - میزان مبلغ پرداخت در یک نوبت هر کشورعضواین کنوانسیون که عضو هیچ اتحادیه ای نیست و سهم آن در هر گونه افزایشی ، به نسبت مشارکت آن برای سال تصمیم گیری در مورد تشکیل یا افزایش سرمایه به نسبت مشارکت او، تعیین می گردد .
میزان و نحوه مبلغ پرداختی بنا به پیشنهاد مدیر کل و بعدازکسب نظر کار گروه هماهنگی به وسیله اجلاس تصویب می گردد .
9-
الف - در موافقتنامه ای که درباره مقر سازمان با کشوری که مقر سازمان در قلمرو آن قراردارد منعقد می شود، پیش بینی می گرددکه در صورت عدم تکافوی منبع مالی در گردش ، کشور یاد شده کمکهای مال (مساعده هائی ) را اعطاء نماید . میزان مبلغ این کمکها وشرایط اعطاء آن ، در هر مورد منوط به وافقتنامه جداگانه ای بین کشور یاد شده و سازمان خواهد بود و در طول مدت اعطاء کمکها، کشور مورد بحث دارای یک کرسی سمت دار در کار گروه خواهد بود .
ب - کشور مورد بحث در قسمت (الف ) و سازمان ، هر کدام حق دارند از تعهد اعطاء کمک با اخطار کتبی انصراف حاصل نمایند . این انصراف سه سال بعد از پایان سالی که در جریان آن اخطار صورت پذیرفته نافذ خواهد بود .
10- رسیدگی ب حسابها توسط یک یا چند کشور و یا به وسیله حسابرسان خارج از اعضاء که با توافق آنها، به وسیله مجمع عمومی تعیین می گردد، بر اساس روش پیش بینی شده در مقررات مالی صورت می پذیرد .
ماده 12 - اهلیت قانونی ، امتیازها ومصونیتها
1- سازمان در سرزمین هر کشور عضو، به موجب قوانین آن کشوراز اهلیت قانونی لازم برای رسیدن به اهدفا و اجرای وظایف خود برخوردار می باشد .
2- سازمان در مورد استقارار مقر خود با کنفدراسیون سوئیس و با هر کشور دیگری که ممکن است در آینده مقر یادشده در آنجا مستقر گردد، موافقتنامه تنظیم می نماید .
3- سازمان می تواند به منوظر استفاده سازمان ، مقامهای خود و نمایندگان تمام کشورهای عضو از امتیازها ومصونیتهای لازم برای رسیدن به اهداف واجرای وظایف خود، موافقتنامه دو جانبه یا چند جانبه با دگیر کشورهای عضو تنظیم نماید .
4- مدیر کل می تواند در خصوص موافقتنامه های پیش بین شده در بندهای (2)و(3) مذاکره و پس از تصویب کار گروه هماهنگی ، آنها را به نام سامزان منعقد و امضاء نماید .
ماده 13- ارتباط با سازمانهای دیگر
1- سازمان در صورت اقتضاء روابط کاری را با سازمانهای دیگر بین الدولی برقرار نموده ، با آنان همکاری می نماید . هر گونه موافقتنامه کلی حاوی این مضمون که با سازمانهای یاد شده منعقد شده است ، پس از تصویب کار گروه هماهنگی توسط مدیر کل صورت میگیرد .
2- سازمان می تواند در مورد موضوعهای در صلاحیت خود، به منظور مشاوره وهمکاری با سازمانهای بین المللی غیر دولتی ، با رضایت دولتهای ذیربط وهمچنین با سازمانهای ملی اعم از دولتی و غیر دوتلی ، ترتیبات مناسبی را تنظیم نماید . چنین ترتیباتی پس از تصویب کار گروه هماهنگی توسط مدیر کل اتخاذ می گردد .
ماده 14- عضویت در کنوانسیون
1- کشورهای یاد شده در ماده (5) می توانند از طریق زیر طرف این کنوانسیون شده و عضو سازمان گردند:
یک - امضاء بدون قید شرط تصویب ، یا
دو - امضاء به شرط تصویب که به دنبال آن تودیع سند تصویب صورت گیرد، یا
سه - تودیع سند الحاق 0
2- با وجود دیگر مقررات این کنوانسیون ،کشورهای عضوکنوانسیون پاریس ، کنوانسیون برن و یا هر دو کنوانسیون ،فقط زمانی می توانند به عضویت این کنوانسیون درآیند همزمان کنوانسیونهای یاد شده در زیر را تصویب یا به آنها بپیوندند و یا بعد از تصویب یاپیوستن به آنها عضواین کنوانسیون شوند:
یا سند استکهلم مربوط به کنوانسیون پاریس به طور کامل یا با قید پیش بینی شده در جزء(یک ) قسمت (ب ) بند(1)ماده (20( یاد شده ، یا سند استکهلم مربوط به کنوانسیون برن بطور کمل یابا قیدپیش بینی شده در جزء(1) قسمت (ب ) ماده (28) سند یاد شده 0
3-اسنادتصویب یا الحاق نزد مدیر کل سپرده خواهد شد .
ماه 15- لازم الاجراء شدن کنونسیون
1-این کنوانسیون سه ماه پس از اینکه ده کشور عضو اتحادیه پاریس و هفت کشور عضو اتحادیه برن ، برابر بند(1) ماده (14) اقدام کره باشند، لازم الاجراء می گردد، بدیهی است که اگر کشوری عضو دو اتحادیه باشد در هر دو گروه مورد محاسبه قرار می گیرد . همچنین در تاریخ یاد شده ، این کنوانسیون نسبتبه کشورهای که عضو هیچیک از دو اتحادیه نبوده و در ظرف سه ماه یابیشتر قبل از تاریخ یاد دشه برابر بند(1) ماده (14) اقدام کرده باشند،لازم الاجرا خواهد شد .
2- این کنوانسیون در مورد هر کشور دیگر، در ظرف سه ماه پس از تاریخ اقدام برابر بند(1) ماه (14) لازم الاجراء خواهد بود .
ماده 16- حق شرط
هیچ هوع حق شرطی در این کنوانسیون پذیرفته نمی شود .
ماده 17- اصلاحات
1- پیشنهادهای اصلاحی در مورد این کنوانسیون ممکن است توسط هر کشور عضو، کار گروه هماهنگی یا مدیر کل ارائه گردد . پیشنهادهای یاد شده حداقل شش ماه پیش از بررسی در اجلاس ، توسط مدیر کل به کشورهای عضو ارسال می گردد .
2- اصلاحات باید به تصویب اجلاس برسد . اگر اصلاحات بر حقوق و تعهدات کشورهای عضو این کنوانسیون که عضو هیچ اتحادیه ای نیستند تاثیر بگذارند، این کشورها نیز در رای گیری شرکت خواهند کرد . در مورد پیشنهادهای اصلاحی دیگر تنها کشورهای عضو این کنوانسیون که عضو یکی از اتحادیه ها باشند حق رای دارند . اصلاحات بااکثریت نسبی آراء پذیرفته می شود، به شرط آنکه اجلاس تنها به پیشنهادهای اصلاحی رای دهد که پیش از آن توسط مجمع اتحادیه پاریس ومجمع اتحادیه برن برابر مقرارات قابل اجرای هر یک از آنها در مورد تصویب اصلاحات مقررات اداری کنوانسیونهای مربوط آنها باشد، پذیرفته شده باشند .
3- هر اصلاحی یک ماه پس از ایکه اعلامیه کتبی حاکی از پذیرش پس از طی مراحل مقرر در قوانین اساسی مربوط- از سوی سه چهارم کشورهای عضو سازمان که می توانند راجع به پیشنهاد اصلاحی براساس بند(2)، در زمان تصمیم گیری اجلاس در مورد اصلاحیه رای دهند،توسط مدیر کل دریافت شود لازم الاجراء خواهد شد . کشورهائی که به هنگام اصلاح ، عضو سازمان بوده و یا در آینده به عضویت آن درآیند،ملزم به چنین اصلاحیه ای می باشند، تنها آن کشورهائی را متلزم نماید که پذیرش خود را نسبت به اصلاحیه یاد شده اعلام داشته اند .
ماه 18- انصراف
1- هر کشور عضو می تواند توسط اعلامیه ای خطاب به مدیر کل انصراف خود را از عضویت در این کنوانسیون اعلام دارد .
2- انصراف شش ماه بعد از وصول اعلامیه توسط مدیر کل نافذ خواهد شد .
ماده 19- اعلامیه ها
مدیر کل ، موارد زیر را به دولتهای کشورهای عضو، اعلام می دارد:
1- تاریخ لازم الاجراء شدن کنوانسیون ،
2- امضاء و تودیع اسناد تصویب یا الحاق ،
3- پذیرش اصلاحیه این کنوانسیون وتاریخ لازم اجراء شدن آن ،
4- اعلام انصراف از کنوانسیون 0
ماده 20- مقررات نهایی
1-
الف - این کنوانسیون در یک نسخه واحد به زبانهای انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیولی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار هستندتنظیم شده ، نزد دولت سوئد سپرده خواهد شد .
ب - این کنوانسیون تا(13) ژانویه سال 1968 برابر(23) دیماه سال 1346 هجری شمسی در استکهلم ، برای امضاء مفتوح خواهد ماند .
2- متون رسمی باید توسط مدیرکل ، بعد از مشاوره بادولتهای ذینفع به زبانهای آلمانی ،ایتالیائی و پرتغالی و سایرزبانهائی که اجلاس تعیین می نماید، ترجمه گردد .
3- مدیر کل باید دو نسخه از رونوشت مصدق این کنوانسیون وهر گونه اصلاحیه ای را که توسط اجلاس تصویب شده باشد به دولتهای کشورهای عضو اتحادیه های اریس یا برن ، دولت هر کشوردیگری که به این کنوانسیون ملحق گردد و به دولت هر کشوری که آن را درخواست نماید ارسال کند . رونوشت متن امضاء شده کنوانسیون که به دولتها فرستاده می شود . باید به وسله دولت سوئد برابر با اصل گردد .
4- مدیرکل باید این کنوانسیون را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت برساند .
ماده 21- مقررات موقتی
1- تازمان قبول سمت توسط اولین مدیرکل ، در مواردی که در این کنوانسیون به دفتر بین المللی یا به مدیرعامل اشاره شده باشد منظور از آن ، به ترتیب ، دفتر بین المللی متحد برای حمایت از مالکیت صنعتی ، ادبی و هنری ( که دفتر بین المللی متحد برای حمایت از مالکیت معنوی ( ) نیز نامیده می شود) یا مدیر کل آن می باشد .
2-
الف - کشورهائی که عضو یکی از اتحادیه ها می باشند، ولی هنوز به عضویت این کنوانسیون در نیامده اند، در صورت تمایل درمهلت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون می توانند همان حقوقی را که در صورت عضویت اعمال می کردند، اعمال نمایند هر کشوری که تمایل به اعمال حقوق یاد شده داشته باشد باید به این منظور اعلامیه کتبی به مدیرکل ارسال نماید که این اعلامیه از تاریخ وصول آن دارای اعتبار می باشد . کشورهای یاد شده تاانقضای مهلت یاد شده عضومجمع عمومی واجلاس محسوب می شوند .
ب - به محض انقضای این مهلت پنج ساله ، این کشورها حق رای در مجمع عمومی ، اجلاس وکار گروه هماهنگی را نخواهند داشت.
پ - به محض اینکه کشورهای یاد شده عضو این کنوانسیون گردیدند دوباره حق رای خود را بدست خواهند آورد .
3-
الف - تا زمانی که کشورهائی هستند که عضواتحادیه پاریس و برن بوده اما عضو این کنوانسیون نشده اند، دفتر بین المللی و مدیر کل به ترتیب به عنوان دفتر بین المللی برای حمایت از مالیکت صنعتی ، ادبی و هنری و مدیر کل آن نیز انجام وظیفه خواهند کرد .
ب - کارکنان شاغل در دفتر یاد شده در تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در طی دوره موقت قید شده در قسمت (الف ) همانند کارکنان شاغل در دفتر بین المللی محسوب می شوند .
4-
الف - هنگامی که تمامی کشورهای عضواتحادیه پاریس به عضویت سازمان درآیند، حقوق ، تعهدات و دارائی دفتر اتحادیه یاد شده به دفتر بین المللی سازمان منتقل می شود .
ب - هنگامی که تمامی کشورهای عضو اتحادیه برن به عضویت سازمان درآیند، حقوق ، تعهدات و دارائی دفتر اتحادیه یاد شده به دفتر بین المللی سازمان منتقل می شود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانیون شامل مقدمه و بیست ویک ماده د رجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/7/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : قانون

شماره انتشار : 16509

تاریخ تصویب : 1380/07/04

تاریخ ابلاغ : 1380/09/12

دستگاه اجرایی : وزارت امور خارجه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.