جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مستنبط ازکلیه موادراجعه (به حکم غیابی واعتراض )که درمبحث هفتم قانون آزمایش مذکوراست وسیاق موادمبحث مزبورآن است که ماده 264 قانون مزبور(راجع به بی اثرشدن حکم براثرمرورزمان اجرائی )ناظربه حکم غیابی اول است وشامل حکم غیابی ثانوی نمی باشد.
حکم شماره 1522-4/7/17شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1522
تاریخ تصویب :
1317/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :