جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ماده 174قانون آئین دادرسی مدنی راجع است به دادرسی های عادی وشامل دعوای مطروح دردادگاه بخش که دادرسی آن ازنوع اختصاری است نخواهدبود.
حکم شماره 317/8-29/8/20شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
8317
تاریخ تصویب :
1320/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :