جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
حیف ومیل شدن محمولات کامیون ازناحیه راننده آن ازاموری نیست که مشمول ذیل ماده 386قانون تجارت قرارداده شودبلکه تقصیری است که به راننده کامیون نسبت داده شده وبایستی باتوجه به مدلول ماده 388قانون مزبورحکم قضیه صادرشود.
حکم شماره 805-25/4/29شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
805
تاریخ تصویب :
1329/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :