جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


حکم شماره: 1102-3/6/28

رای شعبه 4 دیوان عالی کشور
برطبق ماده 449 قانون آئین دادرسی مدنی درصورتی که ازطرف دادگاه وقت جهت رسیدگی کارشناسی معین نشده باشدوقت مزبورازطرف کارشناس تعیین وبه وسیله دفتربطرفین اخطارمی شود بنابراین اگرچنین تعیین وقتی بعمل نیامده باشدتاطرف ازموقع اجرای قراردادگاه مطلع باشدحکم برخلاف قانون خواهدبود.

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی ) - ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین - اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1102
تاریخ تصویب :
1328/06/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :