جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


رای شماره 196-2/12/48

رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای :"هرچنددرموردعدم توجه دعوی باملاحظه ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه می تواند قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی ازرسیدگی امتناع نماید و در این قبیل موارد ایراد خوانده به عدم توجه دعوی بعدازاولین جلسه دادرسی اختصاری شرط اساسی رسیدگی به ایرادنیست ولی فرجامخواه به شرح دادخواست بدوی وتوضیحاتی که درجریان دادرسی داده شخص فرجامخوانده را من غیرحق متصرف محصول واوراطرف دعوی خودقرارداده وبااینعنوان موردمنطبق بابند2ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی بنظرنمی رسدقرارفرجاخواسته مخدوش است وبرطبق ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اکثریت آراء شکسته می شودورسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار(شعبه اول دادگاه شهرستان تبریز)ارجاع می گردد".

* سابقه *
رای اصراری شماره 196-2/12/48هیئت عمومی دیوان عالی کشور

کسی که بایکنفردیگر(اصیل وولی قهری دوطفل )بطرفیت یکنفربخواسته مقداری بادام مقوم به مبلغی باخسارات دردادگاه شهرستان ارسباران اقامه دعوی نموده اند.دادگاه مزبوربه قائم مقامی دادگاه بخش به موضوع رسیدگی نموده حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مقداری بادام باپوست صادرکرده است .
براثرپژوهش خواستن محکوم علیه دادگاه شهرستان تبریزمرجع رسیدگی پژوهشی به استدلال اینکه (پژوهشخواه درجریان دعوی رفع مزاحمت وغیره و بطورکلی درمورددعوی محصول باغ موردبحث وکیل بانو...بوده نه اصیل در دعوی )دعوی رامتوجه پژوهشخواه ندانسته وباگسیختن حکم قرارعدم توجه دعوی صادرکرده است .
شعبه 3دیوان عالی کشوربراثرفرجام خواستن ازقرارمزبورچنین رای داده است :
"دادگاه شهرستان تبریزبه استناداینکه رونوشت وکالتنامه مدعی علیه ازعیال خودبانو...وپرونده های واصله ازژاندارمری دلالت بروکالت مدعی علیه ازمشارالیهادراقداماتی که نموده است داردنه اصالتابه صدور قرارعدم توجه دعوی به مدعی علیه مبادرت ورزیده درصورتی که طبق ماده 198و 201قانون آئین دادرسی مدنی ایرادعدم توجه دعوی دردادرسی اختصاری دراولین جلسه دادرسی بایدبه عمل آیدودرمورداین دعوی ایرادمدعی علیه برعدم توجه دعوی به خودبعدازجلسه رسیدگی به شهادت شهودوبعدازچندین جلسه ازاولین جلسه دادرسی بوده ودادگاه شهرستان تبریزبرخلاف قانون مزبورایرادعدم توجه دعوی راکه دادگاه بدوی موجهاردگردیده قبول کرده است بنابراین قرار فرجام خواسته نقض ورسیدگی به همان شعبه اول دادگاه شهرستان تبریزمحول است ."
دادگاه شهرستان تبریزپس ازرسیدگی به استناداینکه (قرارعدم توجه دعوی تکلیف قانونی دادگاه است بنابراین هروقت وبه هرنحوبه این موضوع توجه نمایدمی تواندبه صدورقرارعدم توجه دعوی مبادرت نمایدوباملاحظه پرونده های مورداستنادمسلم است که اقدامات خوانده دعوی به عنوان وکالت بوده )باگسیختن حکم بدوی مجدداقرارعدم توجه دعوی صادرکرده است .
براثرفرجامخواستن ازقرارمزبورهیئت عمومی دیوان عالی کشوردر تاریخ 2/12/48به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشورباحضورنماینده جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور وجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبورپس ازکسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشورمبنی برشکستن رای فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای داده اند:

مرجع :
مجموعه موازین قضائی ، جلددوم
ازانتشارات حسینه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 88 تا 90
13
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
196
تاریخ تصویب :
1348/12/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :